Πρωτοβουλία ΕΕ για ενιαία υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών στην Ευρώπη

Τη διαμόρφωση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων με γεωγραφικές πληροφορίες για το χώρο της Ευρώπης προβλέπει η νέα πρωτοβουλία INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, Υποδομή για χωρικές πληροφορίες στην Ευρώπη) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη υποδομή βασίζεται σε συστήματα πληροφοριών που υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη, τα οποία θα συντονίζονται από την κοινοτική δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών (geo-portal) INSPIRE.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εναρμόνιση και ποιοτική αναβάθμιση της χαρτογράφησης στην Ευρώπη, καθώς και ο καλύτερος σχεδιασμός της ευρωπαϊκής πολιτικής για τομείς όπως το περιβάλλον, η γεωργία, η ναυτιλία, οι μεταφορές, η ενέργεια και η αειφόρος ανάπτυξη.

Η δικτυακή πύλη INSPIRE θα παρέχει πρόσβαση, μεταξύ άλλων, σε πληροφορίες σχετικά με συστήματα συντεταγμένων, διοικητικά όρια, οδικά δίκτυα, υδρογραφία, κάλυψη εδαφικών εκτάσεων, κατανομή πληθυσμού και δημογραφία, είδη και βιότοπους της Ευρώπης.

Μέχρι σήμερα, η συλλογή και διάθεση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται μόνο σε εθνικό επίπεδο, εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους και προδιαγραφές, με αποτέλεσμα τη συχνά διπλή και αναποτελεσματική τεκμηρίωση, τα κενά πληροφόρησης και την έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων.

Οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν μέτρα για την εναρμόνιση των εθνικών πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προδιαγραφές και τα πρότυπα συλλογής και οργάνωσης γεωγραφικών πληροφοριών, και ρυθμίσεις για την ανταλλαγή δεδομένων. Το σύστημα αναμένεται να λειτουργεί πλήρως μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα σχετικά προγράμματα της ΕΕ όπως το GALILEO και την πρωτοβουλία GMS.

Η βάση δεδομένων θα ωφελήσει σημαντικά όσους συμμετέχουν στη χάραξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών, δημόσιες αρχές, ερευνητές, πανεπιστήμια, αλλά και τους πολίτες καθώς θα επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται πως η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση για την πρωτοβουλία INSPIRE, στην οποία το 97% των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά στην ανάγκη ανάπτυξης μέτρων στο πλαίσιο του INSPIRE.