Νέος δικτυακός κόμβος πληροφόρησης για τις προκηρύξεις του Γ΄ ΚΠΣ

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία ενός νέου δικτυακού κόμβου πληροφόρησης για τις προκηρύξεις των διαφόρων προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Στον κόμβο http://info.3kps.gr που υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να ενημερωθούν για τα επιχειρησιακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη (κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ή μία δράση από τους αρμόδιους φορείς, εισάγεται και στη βάση δεδομένων του κόμβου). 

Οι επισκέπτες του κόμβου μπορούν να αναζητήσουν επιχειρησιακά προγράμματα που τους ενδιαφέρουν, είτε μέσω της εισαγωγής κριτηρίων (π.χ. επιχειρηματική ιδιότητα, τομέας ενδιαφέροντος, κατηγορία κοινού) είτε μέσω της εξειδικευμένης αναζήτησης (με λέξεις-κλειδιά, ανά γεωγραφική περιοχή, κ.λπ.). Στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά, πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες, καθώς και σε ποιες υπηρεσίες μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής. 

Ο κόμβος διαθέτει αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με επεξηγήσεις για τους συνηθέστερους όρους και τα ακρωνύμια που απαντώνται στα επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ. Η ορολογία που περιέχει αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε χρηματοοικονομικούς όρους, σε διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, καθώς και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην κατηγορία 'Σύνδεσμοι' υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του Γ΄ ΚΠΣ (διαχειριστικές αρχές τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων, ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης κοινοτικών πρωτοβουλιών).