Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003: Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπαίδευση νέων ερευνητών

01.03.2004

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά έργα που αφορούν την εκπαίδευση νέων ερευνητών και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα'. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 37 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή των ιδιωτικών πόρων να ανέρχεται στο 10περίπου του προϋπολογισμού.

Στόχοι του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τομείς αιχμής, η αναβάθμιση της έρευνας στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιxειρήσεων, η αναβάθμιση των στελεχών των επιχειρήσεων και η αύξηση της απασχόλησης των ερευνητών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και δημόσια ερευνητικά κέντρα, και αναμένεται να ενισχύσει 700 νέους υποψήφιους διδάκτορες. Για την υποβολή προτάσεων απαιτείται η συνεργασία δύο τουλάχιστον φορέων: ενός ελληνικού πανεπιστημίου που θα χορηγήσει το διδακτορικό τίτλο και ενός φορέα συγχρηματοδότησης που θα καλύψει τουλάχιστον το 10του προϋπολογισμού του έργου. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι παραγωγική μονάδα ή μονάδα παροχής υπηρεσιών, από τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ενώ η συμμετοχή του μπορεί να είναι άμεση (χρηματική υποστήριξη) ή έμμεση (υλικά, υπηρεσίες, κ.λπ).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 26η Απριλίου 2004.

Πληροφορίες: 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Ε. Σημαντήρα, Γ. Κρανά, Ε. Πουρνατζή) 
Τηλ.: 210 7458000
E-mail: rsim@gsrt.gr, gkr@gsrt.gr, rpou@gsrt.gr  
URL: http://www.gsrt.gr/