Αξιολογώντας τη χρηστικότητα των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κρίνονται πολύ ικανοποιητικές από το 65των χρηστών, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 28.114 χρηστών (24.788 ιδιώτες και 3.326 εταιρείες) από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία. 

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των on line δημόσιων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα και η αξιολόγηση της ποιότητάς τους σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 80των χρηστών θεωρεί τις υπηρεσίες αυτές ικανοποιητικές και σκοπεύει να τις συστήσει σε περισσότερους χρήστες. Η ικανοποίηση των πολιτών οφείλεται κυρίως στην εύκολη χρήση των υπηρεσιών, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην ταχύτητα των δικτυακών κόμβων. 

Το 70-80των χρηστών χρησιμοποιεί τις on line δημόσιες υπηρεσίες επειδή είναι λιγότερο χρονοβόρες, προσβάσιμες όλο το 24ωρο και πιο ευέλικτες. Ωστόσο, μόνο το 30-40έχει διαπιστώσει πραγματική βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα καλύτερου ελέγχου ή ταχύτερης διεκπεραίωσης υποθέσεων. Επιπλέον, οι χρήστες συχνά δυσκολεύονται να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες και υπηρεσίες στους κόμβους των υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι webmasters/e-service providers δεν γνωρίζουν τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται τις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επίσης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν την υπηρεσία με τη μεγαλύτερη on line χρήση (50των χρηστών).

Οι προτάσεις της έρευνας για την περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αφορούν κυρίως τη βελτίωση της πλοήγησης και του σχεδιασμού των σχετικών κόμβων. Οι υπηρεσίες αυτές προτείνεται να είναι προσβάσιμες όχι μόνο από τον κόμβο της δημόσιας αρχής, αλλά και από άλλους σχετικούς κόμβους. 

Η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η αυτοματοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών, καθώς και η ενίσχυση του συντονισμού των δημόσιων αρχών σχετικά με την πληροφόρηση θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην ευρύτερη διάδοση και χρήση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.