Απολογισμός των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 6ου ΠΠ

01.12.2003

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση της ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας στις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 6ου Προγράμματος Πλαισίου (6ου ΠΠ), με προϋπολογισμό 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου 2003. Περισσότεροι από 100.000 εταίροι από 50 χώρες υπέβαλαν περίπου 12.000 προτάσεις, καλύπτοντας όλες τις θεματικές προτεραιότητες, τα προγράμματα και τους τύπους χρηματοδότησης. 

Σχολιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα, ο Επίτροπος για θέματα Έρευνας Ph. Busquin τόνισε πως η ισχυρή και ισόρροπη ανταπόκριση της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας είναι ενθαρρυντική, ενώ κάλεσε τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης διάσπασης των πόρων και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Σύμφωνα με τον απολογισμό, υποβλήθηκαν συνολικά 11.596 προτάσεις, στις οποίες συμμετείχαν 106.117 εταίροι από περισσότερες από 50 χώρες. Οι προτάσεις καλύπτουν όλα τα θεματικά πεδία και τους τύπους χρηματοδότησης του 6ου ΠΠ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή στα Ολοκληρωμένα Έργα, σε αντίθεση με τα Δίκτυα Αριστείας που η εφαρμογή τους παραμένει ακόμα ασαφής σε πολλούς εταίρους.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες, ο αριθμός των εταίρων ανά πρόταση έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις στο 6ο ΠΠ εμπλέκουν από 14 έως 53 εταίρους, ανάλογα με το θέμα και τον τύπο χρηματοδότησης, ενώ στο 5ο ΠΠ οι εταίροι ήταν περίπου επτά ανά πρόταση. 

Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες συμμετείχαν στο 40% των προτάσεων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις συνδεδεμένες και τις τρίτες χώρες είναι 24% και 19%. Η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν επίσης σημαντική, καθώς αντιπροσωπεύουν το 17% των έργων που επιλέχθηκαν για διαπραγμάτευση συμβολαίου και το 13% της συνολικής χρηματοδότησης. 

Τέλος, σημειώνεται πως λόγω της αυξημένης συμμετοχής και του υψηλού επιπέδου των προτάσεων, η χρηματοδότηση αναμένεται να περιοριστεί στο ένα έργο ανά έξι έργα.