ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ 2004: Χαρτογραφώντας την τεχνολογική αλλαγή

21.11.2003

H 'Διαχείριση Τεχνολογίας και Διαμόρφωση Τεχνολογικής Στρατηγικής σε Επιχειρήσεις' είναι το αντικείμενο του κύκλου εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ 2004, που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και άλλους φορείς, από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2004, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και ερευνητές που ενδιαφέρονται για θέματα υποστήριξης τεχνολογικών αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει 200 ώρες απογευματινής διδασκαλίας από εμπειρογνώμονες της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, με σύγχρονες μεθόδους όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, videoconferencing, simulations, games, κ.λπ. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι: 
 

  • Πολυπαραμετρική θεώρηση τεχνολογίας 
  • Έρευνα - Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα 
  • Οικονομική ανάλυση τεχνολογικής αλλαγής 
  • Προστασία εφευρέσεων - Μεταφορά τεχνολογίας 
  • Τεχνολογική στρατηγική επιχειρήσεων 
  • Μεθοδολογίες τεχνολογικής πρόβλεψης (foresight), στάθμισης (assessment) και αποτίμησης (evaluation) 
  • Κοινωνική αποδοχή νέων τεχνολογιών
  • Στάθμιση-Διαχείριση διακινδύνευσης (risk)
  • Κοινωνία της Πληροφορίας και επιχειρήσεις

Η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου με εκπόνηση ατομικής εργασίας οδηγεί στη χορήγηση Διπλώματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (Advanced Studies Diploma in Technology Management).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ είναι η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενα τεχνικών, θετικών, οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η σχετική εμπειρία ή / και ενδιαφέρον για συναφή θέματα. 

Το κόστος ανέρχεται σε 750 ευρώ, σε περίπτωση καταβολής από το εκπαιδευόμενο στέλεχος, και σε 1.500 ευρώ, εφόσον τα έξοδα καλύπτονται από την επιχείρηση του συμμετέχοντα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2003. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Γραμματεία ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΥ 
Τηλ.: 210 7723287 
Fax: 210 7723163 
E-mail: technoscope@chemeng.ntua.gr
http://btu.chemeng.ntua.gr/technoscope 

Μάθετε Περισσότερα