Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα: αφιέρωμα του περιοδικού Euroabstracts

25.08.2003

Ένα αναλυτικό αφιέρωμα για την πορεία της Ελλάδας προς την οικοδόμηση μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση παρουσιάζεται στο περιοδικό 'Euroabstracts', στο τεύχος Ιουνίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η χώρα όπου εδραιώθηκαν οι βασικές αρχές της επιστημονικής γνώσης και έρευνας, αλλά και το κράτος μέλος της ΕΕ με μερικούς από τους υψηλότερους δείκτες αύξησης των επενδύσεων και επιτευγμάτων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Η ανασκόπηση, που βασίζεται σε πρόσφατες εκδόσεις, παρέχει πληροφορίες για την ελληνική πολιτική έρευνας και καινοτομίας, τη δομή του εθνικού συστήματος Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) και τους στόχους του, την υποδομή και τις πρωτοβουλίες για διεθνείς συνεργασίες, ιδιαίτερα με τα κράτη των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Χρήσιμοι δείκτες και αναλύσεις σχετικά με τους παράγοντες και τις προοπτικές της ελληνικής έρευνας περιλαμβάνονται στο εν λόγω αφιέρωμα.

Σχετικά με την καινοτομία στην Ελλάδα, αναφορά γίνεται στις νέες τάσεις και δράσεις, τα νομικά κίνητρα και τα υποστηρικτικά μέτρα για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση στην πληροφορία για όλους, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το πρόγραμμα της Προοπτικής Διερεύνησης παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα του αφιερώματος.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει επίσης συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δ. Δενιόζο, ο οποίος υπογραμμίζει το στόχο της Ελλάδας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο. Τέλος, παρέχεται κατάλογος των πρόσφατων ελληνικών εκδόσεων και χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Research and Innovation in Greece, Euroabstracts, June 2003
 
Euroabstacts, June 2003

Μάθετε Περισσότερα