Ημερίδα για τo ρόλο των Εργαστηρίων Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων

27.06.2003

Ημερίδα με θέμα 'Η συμβολή της αξιοπιστίας των εργαστηρίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, και Ερευνητικών Κέντρων στην ποιότητα στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης' διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab) στις 16 Απριλίου 2003, στην Αθήνα (ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος ' ). 

Στην ημερίδα, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αναμένεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, παροχείς και χρήστες υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων για τη σύνδεση της παροχής υπηρεσιών με τη βασική έρευνα και το εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  • o ρόλος των Εργαστηρίων Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και η  σύνδεσή τους με την έρευνα και την εκπαίδευση: αμφίδρομη σχέση έρευνας-ΕΠΕΥ και εκπαίδευσης-ΕΠΕΥ, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, δημιουργία θέσεων εργασίας και εταιρειών spin-off, κ.λπ. 

  • το θεσμικό πλαίσιο των ΕΠΕΥ: επιστημονική, οργανωτική και διοικητική ένταξη των ΕΠEΥ στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, ενσωμάτωση μονάδων στις υπάρχουσες δομές, εναλλακτικά μοντέλα διοικητικής αυτοτέλειας, κίνητρα δημιουργίας ΕΠΕΥ, προώθηση σχετικών προγραμμάτων, κ.λπ. 

  • τα μοντέλα διαχείρισης ΕΠΕΥ: υφιστάμενοι μηχανισμοί (επιτροπές ερευνών, με συγκεκριμένα κοστολόγια και πρακτικές διαχείρισης εσόδων), επεξεργασία νέων διαδικασιών (τεκμηριωμένα επιχειρηματικά σχέδια), διεθνείς πρακτικές 

  • οι μηχανισμοί αξιολόγησης των ΕΠΕΥ: επαναπροσδιορισμός αξιολόγησης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, πολιτική κινήτρων, αναγνώριση της συμβολής της έρευνας στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους παραγωγικούς φορείς, κ.λπ. 

  • οι ευθύνες και υποχρεώσεις των ΕΠΕΥ: αστική ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών, κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας των εργαστηρίων, κ.λπ. 

Τα θέματα της ημερίδας ανταποκρίνονται στον ευρύτερο προβληματισμό για τη σχέση των ΕΠΥΕ με την αξιόπιστη έρευνα, την παραγωγή και την ανάπτυξη. Σήμερα, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ αποτελούν τη 'βιομηχανία' της γνώσης, της οποίας τα προϊόντα είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Απαιτείται, λοιπόν, αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους παραγωγικούς κλάδους και συνεχείς έλεγχοι ποιότητας. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προωθεί το πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ για τον προσανατολισμό των ΕΠΕΥ προς τις δράσεις και τα ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών δημόσιων εργαστηρίων στην παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης, η δημιουργία δεσμών μεταξύ των ερευνητικών φορέων και του παραγωγικού τομέα, η απασχόληση νέου προσωπικού στα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης και η δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Πληροφορίες
Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων
τηλ.: 210 6532665, 6503815
fax: 210 6535665
e-mail: info@hellaslab@gr
http://www.hellaslab.gr