Διάσκεψη της Ελληνικής Προεδρίας για τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών ερευνητικών πολιτικών

27.06.2003

Διάσκεψη με θέμα την 'προτυποποίηση' ή συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των εθνικών ερευνητικών πολιτικών διοργανώνεται στις 17-18 Ιανουαρίου 2003, στην Αθήνα (Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας, Γλυφάδα), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος της συγκριτικής αξιολόγησης είναι η βελτίωση των ερευνητικών πολιτικών μέσω της σύγκρισης των πολιτικών που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και της αμοιβαίας εκμάθησης. 

Ο πρώτος κύκλος συγκριτικής αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε σε πιλοτικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2002. Τα θέματα που εξετάστηκαν, κατόπιν επιλογής από το Συμβούλιο Έρευνας, αφορούν: τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για Ε&ΤΑ, τον αντίκτυπο της Ε&ΤΑ στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, την επιστημονική και τεχνολογική παραγωγικότητα, την προώθηση της κουλτούρας Ε&ΤΑ και τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης. 

Οι τελικές εκθέσεις έχουν ήδη παρουσιαστεί σε διεθνείς συναντήσεις εργασίας στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, ενώ οι συστάσεις που περιέχονται συνέβαλαν στην ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διάσκεψη της Ελληνικής Προεδρίας 'Βenchmarking National Research Policies' θα επιδιώξει την περαιτέρω αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του κύκλου αυτού, καθώς και το σχεδιασμό του επόμενου κύκλου συμβάλλοντας στον ανοιχτό συντονισμό χάραξης πολιτικών έρευνας στην Ευρώπη και στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

H Διάσκεψη θα φιλοξενήσει στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικούς φορείς, ενώ απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικών που έχουν επιλεγεί από τους εκπροσώπους των υπουργείων Έρευνας των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών. 

Σημειώνεται ότι την οργανωτική ευθύνη της Διάσκεψης, η οποία δεν είναι ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό, έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT).

Περισσότερα για το συνέδριο ...