Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο 6ο ΠΠ

17.07.2003

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) που πραγματοποιούνται στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (6ο ΠΠ) βρίσκεται στο επίκεντρο του ανανεωμένου Γραφείου Υποστήριξης για θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ( IPR-Helpdesk) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Γραφείο Υποστήριξης, που αποτελεί πρωτοβουλία της ΓΔ Επιχειρήσεων, παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα έργα Ε&ΤΑ της ΕΕ, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση της προστασίας που παρέχεται μέσω της κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας στην ΕΕ. Oι υπηρεσίες του IPR παρέχονται μέσω ιστοσελίδων και γραμμών εξυπηρέτησης πελατών ( helplines).

Όσον αφορά το 6ο ΠΠ, το Γραφείο Υποστήριξης ενημερώνει το ευρωπαϊκό κοινό για ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν, για παράδειγμα,   τις διαδικασίες και τους όρους σύναψης συμβολαίων σε μια κοινοπραξία ή τη νομική ερμηνεία των συμβολαίων. Ο κόμβος διαθέτει οδηγούς, μοντέλα συμβολαίων με την Επιτροπή, μοντέλα συμφωνιών για τη διαμόρφωση κοινοπραξίας, γλωσσάρι, χρήσιμους συνδέσμους, κ.λπ.   

Το Γραφείο Υποστήριξης ενθαρρύνει, επίσης, τη χρήση των βάσεων δεδομένων με στοιχεία για τεχνολογίες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ως βασικό βήμα των ερευνητών πριν αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, και παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την εκμετάλλευση και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τη Lorena Boix , υποδιευθύντρια και συντονίστρια του νομικού τμήματος του IPR- Ηelpdesk, το καθεστώς των Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο 6οΠΠ είναι απλοποιημένο, καθώς οι κανόνες είναι κοινοί για όλα τα μέσα υλοποίησης και όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ευρύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των εταίρων της κοινοπραξίας πριν την υπογραφή συμβολαίου με την Επιτροπή ή την προσχώρηση νέων εταίρων σε τρέχον έργο. Για παράδειγμα, κάποιο μέλος της κοινοπραξίας μπορεί να εξαιρέσει ή να χρεώσει την πρόσβαση των υπόλοιπων εταίρων σε προϋπάρχουσα τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.    

Το website του IPR -Helpdesk, το οποίο ανανεώνεται και βελτιώνεται σε συνεχή βάση, διατίθεται σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά), και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιστοσελίδες των κρατών-μελών με πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία των IPR σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και συνδέσεις ( links) με σχετικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς οδηγούς, κ.λπ.  

Μάθετε Περισσότερα