Προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π για την απασχόληση νέων ερευνητών

Την απασχόληση νέων ερευνητών και τεχνικών στον τομέα της βιομηχανικής έρευνας και προ-ανταγωνιστικής ανάπτυξης επιχειρήσεων προωθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μέσω των προγραμμάτων ΗΡΩΝ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα) και ΗΡΩΝ-π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας), συνολικού προϋπολογισμού 75.500.000 ευρώ. 

Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα') αφορά δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, ενώ το πρόγραμμα ΗΡΩΝ-π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας') απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Συνολικά, περίπου 300 επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από τα δύο αυτά προγράμματα.

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων αφορά τη μερική κάλυψη του μισθολογικού κόστους ερευνητών και τεχνικών, που προσλαμβάνονται για διάστημα 18 - 36 μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ερευνητές, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Ως τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό θεωρούνται οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (με μεταπτυχιακό ή μη τίτλο), ΙΕΚ, σχολών μαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ και ΤΕΕ. 

Η συμμετοχή ερευνητών στα προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π είναι υποχρεωτική. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά επιχείρηση αφορά τρεις ερευνητές και δύο τεχνικούς, καθώς ο αριθμός των τελευταίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ερευνητών μείον ένα (για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση προσλάβει 2 ερευνητές, η επιχορήγηση περιορίζεται σε έναν τεχνικό, κ.λπ).

Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι μέχρι 50% των επιλέξιμων δαπανών για έργα βιομηχανικής έρευνας, ενώ για έργα ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο ποσοστό έως 45% για ΜΜΕ και έως 35% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων είναι 1 Φεβρουαρίου - 30 Ιουνίου και 1 Σεπτεμβρίου - 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, με συνεχή αξιολόγηση μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων. 

Πληροφορίες: 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Δρ Ν. Σιδηρόπουλος (e-mail: nsid@gsrt.gr, τηλ. 210 7773673) 
Μεσογείων 14-18, 4ος όροφος, γραφείο 411 (για παραλαβή εντύπων σε δισκέτα)