Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για ερευνητική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου

25.08.2003

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2003 καλούνται επιστημονικοί φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο να υποβάλουν κοινές ερευνητικές προτάσεις, σύμφωνα με την προκήρυξη του διμερούς Προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 2003-2005 που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, εκ μέρους του Γραφείο υ Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στόχος του Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Τα επιστημονικά πεδία που καλύπτονται είναι:  

  • Γεωργία - Τρόφιμα

  • Υγεία - Βιοτεχνολογία

  • Περιβάλλον - Ενέργεια

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών

  • Οικονομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  • Εκπαιδευτική Έρευνα

Βασικά χαρακτηριστικά των ερευνητικών προτάσεων πρέπει να είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι και το αμοιβαίο ενδιαφέρον και όφελος των συνεργαζομένων επιστημονικών ομάδων. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση το επιστημονικό επίπεδο και την ερευνητική εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων, την πρωτοτυπία και την καινοτομία της πρότασης, την καταλληλότητα της μεθοδολογίας και την αρτιότητα των παραδοτέων, τη σκοπιμότητα της συνεργασίας και την τεκμηρίωση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η διάρκεια των ερευνητικών έργων δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση, ανά εκτελούμενο έργο, καθορίζεται στα 23.480 ευρώ από ελληνικής πλευράς και στις 10.200 κυπριακές λίρες (17.565 ευρώ) από κυπριακής πλευράς. Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από κοινού στις αρμόδιες υπηρεσίες και των δύο χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:  

Ελλάδα
Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
Τμήμα Β'' Διακρατικών Σχέσεων
Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
κα Μ. Κατή
( 3ος ορ., γρ. 307)
e-mail:
mika@gsrt.gr, τηλ.: 210
7711519 και 210 7752222#310, fax: 2107714153
κα Μ. Φλωράτου (3ος ορ., γρ. 306 )
e-mail:
mflo@gsrt.gr, τηλ.: 2107752222#308, fax:210 7714153

Κύπρος
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, Κτίριο Γραφείου Προγραμματισμού 5ος ορ.
Αγιοι Ομολογητές, Λευκωσία
Δρ. Καλυψώ Σέπου
e-mail: kalypso@research.org.cy, τηλ.: +357 22 660292, fax: +357 22 666117