Νέα διαδικτυακή πύλη για την αγροτική έρευνα στην Ευρώπη

Διαδικτυακή πύλη για την έρευνα στο χώρο της γεωργίας δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πεδία που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ερευνητικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τομέα, είτε πρόκειται για έρευνα πάνω σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα, είτε για μελέτες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Στη νέα πύλη με την ονομασία Agrinet οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για όλες τις χρηματοδοτούμενες από την Κοινότητα ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο της γεωργίας. Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φορείς χάραξης πολιτικής, καταναλωτές, φορείς της αγροτικής βιομηχανίας ή ακόμη και απλούς αγρότες, μέσα από τον ίδιο δικτυακό τόπο, μπορούν να πληροφορηθούν τον καλύτερο τρόπο για να επωφεληθούν από την κοινοτική ερευνητική δραστηριότητα.

Στα πεδία που καλύπτει η πύλη περιλαμβάνονται όλοι οι συναφείς με την αγροτική δραστηριότητα τομείς, δηλαδή η γεωργία, η αλιεία, η δασοκομία και η αγροτική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ανάμεσα στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας που καλύπτονται στην πύλη είναι τα εξής : Plant systems, Animal systems, Fisheries and Aquaculture, Non-Food development, Forestry management, Forest products, Support to Policies (CAP & CFP), Rural development κ.ά.

Η γεωργία και οι συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό κομμάτι του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την Ερευνα (2002-2006), με συνολικού προϋπολογισμού 17,5 δισ. Ευρώ. Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι ο προϋπολογισμός, μόνο για τη θεματική προτεραιότητα 'Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων' (Food Quality and Safety), η οποία είναι μια από τις δράσεις που συνδέονται με τη γεωργία, στο διάστημα της επεξεργασίας του προγράμματος αυξήθηκε από τα 600 στα 680 εκατομμύρια ευρώ.

Μάθετε Περισσότερα