Σειρά νέων προκηρύξεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας

27.06.2003

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ) του Γ'' ΚΠΣ, το υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να δημοσιεύσει εντός των ημερών προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μια σειρά δράσεις του προγράμματος που αφορούν τόσο τους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις.

Ορισμένες από τις δράσεις αφορούν το δεύτερο κύκλο προγραμμάτων που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή στο παρελθόν, όπως για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών, ενώ στο πλαίσιο άλλων προσφέρεται στήριξη για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα, σύγχρονα δεδομένα περιβαλλοντικής προστασίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, πρόκειται να προκηρυχθούν οι ακόλουθες δράσεις:

1. Εντός του Δεκεμβρίου πρόκειται να προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος 'Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων' , συνολικού προϋπολογισμού 32,54 εκατ. ευρώ. Στον α΄ κύκλο εντάχθηκαν 371 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 29.054.752,75 ευρώ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (άνδρες ή γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νέοι και νέες) που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 39ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα του προηγούμενου έτους (από 01/01/2001 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης).

Η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνει σε ποσοστό μέχρι 50% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

2. Το Πρόγραμμα 'Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας' αποσκοπεί στην ανάπτυξη υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους οικονομικούς τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο πρώτος κύκλος τον προγράμματος (2001-2002) είχε συνολικό προϋπολογισμό που ανερχόταν περίπου στα 20,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Δεκεμβρίου ο β΄ κύκλος συνολικού προϋπολογισμού 26,24 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γυναίκες έχουν συμπληρώσει το 21 έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα του προηγούμενου έτους (από 01.01.2001 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης). Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, με ποσοστό 50% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

3. Εντός του Δεκεμβρίου το Υπουργείο Ανάπτυξης προγραμματίζει την προκήρυξη δύο προγραμμάτων που υπάγονται στο Μέτρο 2.9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα', το οποίο αποσκοπεί γενικότερα στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης αφενός στη διαμόρφωση και άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής και αφετέρου στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε ο τομέας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Α. Πρόκειται για τον α΄ κύκλο της Δράσης 2.9.2 'Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων' συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ, στόχος της οποίας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία τους. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν, για την υλοποίηση Περιβαλλοντικών Σχεδίων που θα οδηγούν στην πιστοποίηση είτε προϊόντων τους με το Οικολογικό Σήμα (Ecolabel) είτε Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μόνο κατά τον Κανονισμό 1836/93 (EMAS), όπως ισχύει.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Σχέδια, στα οποία θα τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι, όπως μείωση εκπομπών ρύπων, ποσοστό χρησιμοποίησης ανακυκλωμένων πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία, βελτιστοποίηση ενεργειακών και υλικών ροών κ.λπ. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πρότασης δεν θα ξεπερνά το όριο των 176.000 ευρώ.

Η σχετική επιχορήγηση θα αφορά τόσο σε άυλες ενέργειες (έξοδα δοκιμών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, τελών καταχώρισης κ.λ.π.) όσο κυρίως σε δαπάνες αντικατάστασης ή/και προμήθειας εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την απόκτηση του Οικολογικού Σήματος ή την καταχώριση Χώρων Δραστηριοτήτων (sites) επιχειρήσεων στο Μητρώο EMAS. Στόχος του προγράμματος έως το 2006 είναι η ενίσχυση περίπου 250 επιχειρήσεων και η δημιουργία 200 νέων θέσεων απασχόλησης.

Β. Αναμένεται η προκήρυξη της Δράσης 2.9.5 του ΕΠΑΝ περί ενίσχυσης ΜΜΕ για επενδύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης , συνολικής δαπάνης 25,2 εκατ. ευρώ. Στόχος της Δράσης είναι να αποκτήσουν ασφαλείς εγκαταστάσεις οι υφιστάμενες ΜΜΕ που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος ατυχημάτων με καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους (εργαζόμενους, περίοικους κ.λπ.) και το περιβάλλον. Η υλοποίηση της Δράσης θα συμβάλλει και στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και τη συμβατή με τις σύγχρονες αντιλήψεις και υποχρεώσεις λειτουργία τους.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΜΕ, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Οδηγίας SEVESO ΙΙ, για την υλοποίηση επενδύσεων πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Οι επενδύσεις θα βασίζονται σε μελέτες ασφάλειας και επικινδυνότητας, περιλαμβάνουν δε απαραίτητα τόσο τη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής όσο και την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα επιχορηγούνται, έως ποσοστού 40%, δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού ασφαλείας, αντικατάσταση εξοπλισμού ή παραγωγικής διαδικασίας, αγορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση - ενημέρωση. Η υλοποίηση της Δράσης αυτής αποσκοπεί γενικότερα έως το 2006 στην ενίσχυση συνολικά 30 επιχειρήσεων και τη δημιουργία 50 νέων θέσεων απασχόλησης.

4. Τις επιχειρήσεις αφορά επίσης η Δράση 2.5.2 'Οργανωτικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων' / Πρόγραμμα 'Πιστοποιηθείτε' που αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου 2003. Στον Α΄ κύκλο του Προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ, συνολικά 634 μικρομεσαίες Επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν κατά ISO 9000/00. Εντός του Ιανουαρίου 2003 θα προκηρυχθεί ο Β΄ κύκλος του Προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 14.700.000 ευρώ, με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών ή του τουρισμού για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000, ΕΛΟΤ 1801 (υγιεινή & ασφάλεια), και ΕΛΟΤ 1416 (ανάλυση επικινδυνότητας - κρίσιμα σημεία ελέγχου). Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση των έργων που θα ενταχθούν σε ποσοστό 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

5. Δράση 2.5.1 'Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων' συνολικού προϋπολογισμού 209.621.632,95 ευρώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προγραμματίζει την προκήρυξη του έργου μέσα στον Δεκέμβριο.

 

Μάθετε Περισσότερα