ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ 2003: Τεχνολογία και Στρατηγική στις Επιχειρήσεις

27.06.2003

H 'Διαχείριση Τεχνολογίας και Διαμόρφωση Τεχνολογικής Στρατηγικής σε Επιχειρήσεις ' είναι το αντικείμενο του κύκλου εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ 2003, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου - 18 Απριλίου 2003 , στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του ΕΜΠ .

Το ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και άλλους φορείς. Περιλαμβάνει 200 ώρες απογευματινής εκπαίδευση ς, σε θέματα που αφορούν:

  • Πολυπαραμετρική θεώρηση τεχνολογίας
  • Έρευνα - Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα
  • Οικονομική ανάλυση τεχνολογικής αλλαγής
  • Προστασία εφευρέσεων - Μεταφορά τεχνολογίας
  • Τεχνολογική στρατηγική επιχειρήσεων
  • Μεθοδολογίες τεχνολογικής πρόβλεψης (foresight), στάθμισης (assessment) και αποτίμησης (evaluation)
  • Κοινωνική αποδοχή νέων τεχνολογιών
  • Στάθμιση-Διαχείριση διακινδύνευσης (risk)
  • Κοινωνία της Πληροφορίας και επιχειρήσεις

Οι εισηγητές του προγράμματος προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, videoconferencing, simulations, games, κ.λπ.

Η εκπόνηση ατομικής μελέτης οδηγεί στη χορήγηση διπλώματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης ( Diploma in Technology Management, μέρος σπουδών για την κατάκτηση του European Master in Society, Science and Technology).

Η συμβολή του ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΥ στη συμπληρωματική εξειδίκευση και στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι σημαντική, καθώς το μεταβατικό στάδιο της ελληνικής οικονομίας και η κρίση πολλών παραδοσιακών κλάδων δημιουργούν την ανάγκη για εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις.

Υποβολή Αιτήσεων

Το ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνολογικά ζητήματα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενα τεχνικών, θετικών, οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών, β) καλή γνώση-χρήση της αγγλικής γλώσσας και γ) σχετική εμπειρία ή / και ενδιαφέρον για συναφή θέματα.

Το πρόγραμμα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν 25 άτομα, κατόπιν επιλογής. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 750 ευρώ, εάν πρόκειται για ιδιώτη και σε 1.500 ευρώ, εφόσον τα έξοδα καλύπτονται από την επιχείρηση του συμμετέχοντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία (με e-mail, fax ή ταχυδρομικά) απλή αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα , το αργότερο έως τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2002 .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τις αιτήσεις συμμετοχής, κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Γραμματεία ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Κτίριο Χημικών Μηχ. Γραφείο 501
15700 Αθήνα
τηλ: 210 772 3287, fax: 210 772 3163
E-mail: technoscope@chemeng.ntua.gr
http://btu.chemeng.ntua.gr/technoscope 

 

Μάθετε Περισσότερα