Διεθνές Συνέδριο 'Μάθηση στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις: Πώς εξελίσσεται;'

Συνέδριο με θέμα τη μάθηση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), στις 9-10 Δεκεμβρίου 2002, στη Θεσσαλονίκη . Στόχος του συνεδρίου είναι η ενθάρρυνση της έκφρασης πολιτικών και κοινωνικών θέσεων σχετικά με το μέλλον της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με τη συμμετοχή ερευνητικών κέντρων, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, κοινωνικών εταίρων και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα όπως τα πρότυπα και οι μορφές μάθησης στην επιχείρηση, η ικανότητα των συστημάτων να ανταποκριθούν στις κοινωνικοοικονομικές διαρθρωτικές αλλαγές, ο ρόλος της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη και οι μελλοντικές ανάγκες και προκλήσεις στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.gr/events.asp.

CEDEFOP: Δράσεις ενημέρωσης

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη, το CEDEFOP (Centre Europeen pour le Developpement de la Formation Professionnelle) έχει αναπτύξει σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη.

Αν και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η μοναδική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, η δράση του παραμένει ακόμη άγνωστη στο ευρύτερο κοινό. Το κενό αυτό ενημέρωσης προσπαθεί να καλύψει τα τελευταία χρόνια η διοίκηση του Κέντρου.

Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες είναι το Ευρωπαϊκό Χωριό Κατάρτισης (European Training Village). Νέες αναβαθμισμένες και φιλικές προς το χρήστη διαδικτυακές υπηρεσίες υποστηρίζουν την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) για όλους τους επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στις ιστοσελίδες του ETV ( www.trainingvillage.gr) υπάρχουν, μεταξύ άλλων, γενικές πληροφορίες και ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης, κέντρο ενημέρωσης και έρευνες, ενημέρωση για τις τεχνολογίες της Kοινωνίας της Πληροφορίας και θέματα ηλεκτρονικού τύπου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ιστοσελίδα για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, που θα διευκολύνει τις ανταλλαγές και τη συνεργασία για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης προωθεί τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (αναγνωρίσεις τίτλων και επαγγελματικών προσόντων, κτλ) μέχρι το 2010. Η αποκαλούμενη 'Bruges Process' αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας, βασισμένης στη γνώση, με διαρκή επιμόρφωση και έντονη κινητικότητα.

Όσον αφορά την ενημέρωση, το Περιοδικό 'Επαγγελματική Κατάρτιση' και το ενημερωτικό δελτίο CEDEFOP Info παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη. Αναλύσεις, στατιστικά στοιχεία και έρευνες για τις προοπτικές του χώρου είναι επίσης διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη και το κέντρο τεκμηρίωσης αλλά και στην επιθεώρηση που εκδίδεται ανά διετία.