Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την έναρξη του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα

27.06.2003

Περισσότερα από 6.000 άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από τον ερευνητικό χώρο, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρχές, αναμένεται να συμμετάσχουν στην πανηγυρική εκδήλωση για την εκκίνηση του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2002 στις Βρυξέλλες.

Στόχος της εκδήλωσης είναι κυρίως η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς θα μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του 6ου ΠΠ, έτσι ώστε να εξελιχθεί σε βασική κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, μιας μεγάλης Εσωτερικής Αγοράς για τη γνώση και την επιστήμη, αλλά και παράλληλα να προωθήσει το στόχο για την άνοδο του μέσου όρου των δαπανών για έρευνα στην ΕΕ στο επίπεδο του 3% του κοινοτικού ΑΕΠ.

Συνολικά, στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται 25 κύριες συνεδριάσεις και περισσότερες από 100 συναντήσεις εργασίας. Παράλληλα, στο διάστημα του τριημέρου θα δοθεί η ευκαιρία σε 65 ευρωπαϊκούς και εθνικούς ερευνητικούς φορείς να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, ενώ θα εκτεθούν πάνω από 150 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινότητα.

Η νέα προσέγγιση στην Ε&ΤΑ που εισάγει το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
 
Το 6ο ΠΠ αναμένεται να καταστήσει περισσότερο ευέλικτες τις ερευνητικές δραστηριότητες και να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες περιοχές επιστημονικού ενδιαφέροντος και τεχνολογικής ανάπτυξης. Με έναν προϋπολογισμό ύψους 17,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,6 δισ. ευρώ έναντι εκείνου του προηγουμένου προγράμματος, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο. Ωστόσο, ακόμη και τα νέα, αυξημένα κονδύλια δεν θεωρούνται ικανοποιητικά, εάν ληφθεί υπόψη το σύνολο των κοινοτικών επενδύσεων σε έρευνα, τόσο από την άποψη της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής δαπάνης.

Αυτός είναι και ο λόγος που το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε ορισμένες, πολλά υποσχόμενες περιοχές έρευνας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντική προστιθέμενη αξία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι: βιοεπιστήμες, γονιδιωματική και βιοτεχνολογία, τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας,  νανοτεχνολογίες και νέα υλικά, αεροναυτική και διάστημα, ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, βιώσιμη ανάπτυξη, καθαρή ενέργεια και μεταφορές, διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης.

Αλλα ερευνητικά θέματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης είναι, μεταξύ άλλων, οι ανθρώπινοι πόροι και η κινητικότητα, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ρόλος των ευρωπαϊκών περιοφερειών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιπτώσεις της διεύρυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση:
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2002/index_en.html