Κοινοτική ενίσχυση της έρευνας στις ΜΜΕ με 2,2 δισ. ευρώ

27.06.2003

Η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα, παρουσιάστηκε στην 4η διάσκεψη 'Ημέρες Τεχνολογίας ΜΜΕ' που διοργανώθηκε στην πόλη Λιντς της Βρετανίας στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2002.

Όπως επισημάνθηκε στη διάσκεψη, κονδύλια ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να διατεθούν στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ, για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ζωτικό στοιχείο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων είναι η εύκολη πρόσβαση στη γνώση, στη χρηματοδότηση και σε εμπορικές συνεργασίες. Για να μπορέσουν, όμως, να διεκδικήσουν μια κυρίαρχη θέση στην εθνική τους αλλά και την παγκόσμια αγορά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται τεχνολογίες αιχμής. Η ενιαία αγορά επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που οικοδομείται και μέσω του 6ου Προγράμματος Πλαισίου - ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας - μπορεί να προσφέρει στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις την πρόσβαση σε έρευνα και τεχνολογική καινοτομία και μάλιστα στα δικά τους μέτρα, μέσα από μια σειρά δράσεις της ΕΕ υπέρ των μικρομεσαίων που θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ θα ενισχύουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Τις διεθνικές και διασυνοριακές κοινοπραξίες και τη μεταφορά καινοτομίας/τεχνολογίας
  • Τις καινοτομίες που μετατρέπουν ευφυείς ιδέες σε επικερδείς επιχειρήσεις
  • Τη συμμετοχή των μικρομεσαίων στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του 6ου ΠΠ και, συγκεκριμένα, στα μεγάλης κλίμακας Δίκτυα Αριστείας και τα Ολοκληρωμένα Έργα.
  • Την ακόμη καλύτερη χρήση του προγράμματος CRAFT, το οποίο επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών, οι οποίες επιθυμούν να καινοτομήσουν αλλά διαθέτουν περιορισμένη ενδοεπιχειρησιακή ερευνητική δυναμικότητα. Το CRAFT προσφέρει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από διαφορετικά κράτη μέλη (ή συνδεδεμένα κράτη), που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, να αναθέσουν υπεργολαβικά την έρευνά τους σε ειδικευμένους οργανισμούς. Η επιχορήγηση από το CRAFT ανέρχεται στο 50% του κόστους του έργου (έως τα 2 εκατ. ευρώ).
  • Το νέο πρόγραμμα για τη συλλογική έρευνα που θα είναι ανοιχτό σε βιομηχανικούς συνδέσμους ή βιομηχανικά σχήματα που στοχεύουν να αυξήσουν τη βάση της επιστημονικής τους γνώσης και το γενικό επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς τους.

Από το συνολικό ποσό των 2,2 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος (1,7 δισεκατομμύρια ευρώ) θα διατεθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία, οι  τεχνολογίες πληροφοριών, η νανοτεχνολογία και τα υλικά, η αεροναυτική, η ενέργεια, οι μεταφορές, τα τρόφιμα και η διατροφική ασφάλεια. Τα υπόλοιπα κονδύλια θα διατεθούν σε οριζόντιες δράσεις. Ειδικότερα για το CRAFT και τη Συλλογική έρευνα πρόκειται να διατεθούν συνολικά 430 εκατ. ευρώ.