Υποτροφίες έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΥΠΕΠΘ

27.06.2003

Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα (πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ), έχει προκηρύξει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Συγκεκριμένα η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας και αφορά τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο μεταπτυχιακών - διδακτορικών σπουδών, έργων χορήγησης υποτροφιών έρευνας - με προτεραιότητα στη βασική έρευνα - που οδηγούν στη χορήγηση διδακτορικών διπλωμάτων.

Οι υποτροφίες παρέχονται στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων: 'Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα', 'Υποτροφίες Έρευνας σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα', 'Υποτροφίες Έρευνας σε θέματα φύλου και ισότητας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα'.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ενίσχυση των έργων ανέρχεται στο ποσό των 29.400.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο αιτούμενης από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ χρηματοδότησης ανά υποέργο χορήγησης υποτροφίας για έρευνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ. Απαραίτητα παραδοτέα αυτών των ερευνητικών χρηματοδοτήσεων θα είναι οι διατριβές που εκπονούνται, καθώς και οι δημοσιεύσεις που απορρέουν από αυτές.

Η πρόσκληση χρηματοδοτεί τη διεξαγωγή συγκεκριμένου ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται διδακτορική διατριβή και παράγεται αριθμός σχετικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Η διάρκεια του έργου μπορεί να είναι μέχρι 3 έτη, μπορεί όμως να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών χωρίς όμως αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού. Κύριοι συμμετέχοντες σε κάθε πρόταση είναι ο υποψήφιος διδάκτορας και ο επιστημονικός υπεύθυνος που επιβλέπει τη διδακτορική διατριβή. Σημειώνεται ότι μόνο ένα υποέργο χορήγησης υποτροφίας για έρευνα μπορεί να υποβληθεί ανά επιστημονικό υπεύθυνο.

Οι θεματικές περιοχές στις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις είναι: τεχνολογία, θετικές επιστήμες, επιστήμες υγείας και αθλητισμός, γεωπονικές επιστήμες, περιβάλλον, οικονομικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, παιδαγωγικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, τέχνη.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: αποζημίωση υποψήφιου διδάκτορα (μηνιαίες αποδοχές 600 ευρώ κατά μέσο όρο για 3 χρόνια μέγιστο για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, και 300 ευρώ κατά μέσο όρο πλέον κρατήσεων για βοηθητικό διδακτικό έργο σε θέματα που αφορούν την επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής για 3 χρόνια μέγιστο), αμοιβές άλλων ερευνητικών συντελεστών, δαπάνες μετακινήσεων για συνέδρια και σεμινάρια, προμήθεια εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού, αναλώσιμα, δαπάνες δημοσιότητας.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται το ποσό των 3.500 ευρώ κατ'' αποκοπή αμοιβή για τη δημοσίευση άρθρου σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό το οποίο λειτουργεί με το σύστημα των κριτών, ή σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με κριτές. Το ποσό αυτό μπορεί να ανέλθει στο μέγιστο των 10.500 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι κάθε Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλλει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2002 κατάλογο με τους τίτλους των έργων χορήγησης υποτροφίας για έρευνα, που πρόκειται να συμπεριλάβει στην πρότασή του. Οι προτάσεις θα πρέπει με ευθύνη των φορέων υλοποίησης, να υποβληθούν αποκλειστικά στο ΥΠΕΠΘ μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2002 (ώρα 14.00).

Σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια και άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τα πανεπιστήμια, για έργα χορήγησης υποτροφιών για έρευνα με προτεραιότητα στη βασική έρευνα.

Πληροφορίες
ΥΠΕΠΘ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Πιττακού 2 & Περιάνδρου (2ος όροφος, γραφείο 205)
κα Μ. Μαστοράκη, τηλ.: 010 3278072, mmastora@epeaek.gr
http://www.epeaek.gr/Proks10_2002.htm

Μάθετε Περισσότερα