Δραστηριότητες και επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας ΕΥΡΗΚΑ (β΄μέρος)

27.06.2003

'Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας έχει γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον καθορισμό του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας' δήλωσε στη Διυπουργική Διάσκεψη του ΕΥΡΗΚΑ ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δημήτρης Δενιόζος . 'Οι κοινές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καταλήξει σε μια σειρά από δράσεις που αφορούν το συνδυασμό οικονομικής υποστήριξης από τα Προγράμματα Πλαίσια και εθνικής υποστήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του ΕΥΡΗΚΑ, και την κοινή χρήση εργαλείων και δικτύων, κυρίως προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. συνεργασία με τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας)'.

Όπως επισημάνθηκε, τόσο στο κοινό Ανακοινωθέν της Διυπουργικής Διάσκεψης όσο και στο Ψήφισμα της 13ης Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης ΕΥΡΗΚΑ (Αθήνα, 23-24 Μαϊου 2002), τ ους τελευταίους 12 μήνες επιτεύχθηκε ιδιαίτερη πρόοδος στα παρακάτω θέματα:

 • βελτίωση του πολιτικού προφίλ του ΕΥΡΗΚΑ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • ενίσχυση των συνεργασιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για τη θεμελίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)
 • ενδυνάμωση των συνεργειών και βελτίωση της συνεργασίας με άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, όπως τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ.ά.
 • προώθηση συνεργασιών με ιδιώτες επενδυτές, και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, για τη χρηματοδοτική στήριξη των έργων ΕΥΡΗΚΑ.

Όσον αφορά δε την πορεία της πρωτοβουλίας, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί τους επόμενους μήνες στα ακόλουθα σημεία:

 • περαιτέρω βελτίωση της ευαισθητοποίησης του πολιτικού κόσμου σχετικά με το ΕΥΡΗΚΑ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,
 • αύξηση της χρηματοδότησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για έργα ΕΥΡΗΚΑ,
 • συντόμευση των διαδικασιών έγκρισης των χρηματοδοτήσεων των έργων ΕΥΡΗΚΑ,
 • ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ΕΥΡΗΚΑ,
 • ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα ΕΥΡΗΚΑ για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων ή την ανάπτυξη spin off δραστηριοτήτων,
 • διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων σε όλα τα διαθέσιμα 'εργαλεία' του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Θα πρέπει, επίσης, να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, σε τομείς όπως η πληροφορική, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν ειδικό θεσμικό πλαίσιο για το ΕΥΡΗΚΑ, σε εθνικό επίπεδο, μέσω του οποίου θα γίνεται η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κοινή υποστήριξη μεγάλων έργων κοινού ενδιαφέροντος . Για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Πλαίσιο θα μπορούσε να καλύπτει τη βασική ανταγωνιστική έρευνα τέτοιων έργων, το EΥΡΗΚΑ θα μπορούσε να καλύπτει με ερευνητικά θέματα περισσότερο στοχευμένα στην αγορά, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο παραπάνω δομές, παρέχοντας πιθανή πρόσθετη χρηματοδότηση για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΓΕΤ προκήρυξε πρόσφατα το πρόγραμμα 'Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα' , το οποίο βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' και υποστηρίζει έργα ΕΥΡΗΚΑ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, για την 1η φάση, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 5.280.000 ευρώ. Η υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας, όσον αφορά τη συμμετοχή της σε έργα ΕΥΡΗΚΑ.

Νέες συνεργασίες του ΕΥΡΗΚΑ

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει, επίσης, να γίνει στα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας του ΕΥΡΗΚΑ, στις διάφορες συναντήσεις (επίσημες τακτικές διασκέψεις των εθνικών εκπροσώπων και των εθνικών συντονιστών έργων) που έγιναν κατά τη διάρκειά της.

Στη συνάντηση των Ιωαννίνων (3-5 Οκτωβρίου 2001) εγκαινιάστηκε η νέα συνεργασία μεταξύ του ΕΥΡΗΚΑ και των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (IRCs). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής εκπρόσωποι των δύο Κέντρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας και του Δικτύου Πράξη, παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους.

Επίσης, στις 20 Νοεμβρίου 2001 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η 'Ελληνική εκδήλωση' (Hellenic Event) , με στόχο την προώθηση των συνεργειών του ΕΥΡΗΚΑ με το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και την ανάδειξη του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Vidal Quadras Roca.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Δημ. Δενιόζος, απένειμε στον αρμόδιο Επίτροπο για την Έρευνα, κ. Philippe Busquin, στον εισηγητή της Επιτροπής ITRE (Βιομηχανία, Εξωτερικό Εμπόριο, Έρευνα και Ενέργεια) του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Gerard Caudron, καθώς και στον Προϊστάμενο της Γραμματείας του ΕΥΡΗΚΑ, κ. Heikki Kotilainen, από ένα αγαλματίδιο EUSY, που αποτελεί το νέο σύμβολο του ΕΥΡΗΚΑ και το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από την Ελληνική Προεδρία.

Τέλος, ένας ακόμα στόχος της Ελληνικής Προεδρίας, αυτός που αφορά την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων (venture capital) για τη χρηματοδότηση έργων ΕΥΡΗΚΑ συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του Ηρακλείου (6-8 Φεβρουαρίου 2002) . Το κείμενο της Ελληνικής Προεδρίας συνδύαζε την πολιτική αυτή με μια πιο οργανωμένη επικοινωνιακή πολιτική του ΕΥΡΗΚΑ (Communication & Marketing Plan).

 

Πληροφορίες
Ελληνικό Γραφείο EUREKA
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Παπαδάκης
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα
Tηλ.: 010 7713474 Fax: 010 7713810
e-mail: jep@gsrt.gr