'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά': Αρχισε η υποβολή προτάσεων

Πρόγραμμα για την ηλεκτρονική διαχείριση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων , έχει προκηρύξει το Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' του Γ'' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Πρόκειται για το πρόγραμμα ' Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά ', το οποίο δρα συμπληρωματικά με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα 'Δικτυωθείτε' για την εισαγωγή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των τριών προκηρύξεων του προγράμματος ' Δικτυωθείτε' έχουν υποβάλει αίτηση 25.000 επιχειρήσεις, από τις οποίες έχουν λάβει έγκριση 16.000, ενώ 9.000 έχουν ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και για 1.500 έχει ολοκληρωθεί η φάση της εκπαιδευτικής στήριξης.

Το πρόγραμμα 'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά' χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια για την εγκατάσταση ή χρήση υπηρεσιών ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, καθώς και την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων του ηλεκτρονικού επιχειρείν (π.χ. CRM, ERP κλπ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις από τους χώρους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται στους επιλέξιμους κλάδους που αναφέρει ο οδηγός της προκήρυξης. Όπως ορίζεται στο κείμενο της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999, να απασχολούν από 5 έως 150 άτομα και ο κύκλος εργασιών τους κατά την προηγούμενη τριετία (1999-2001) να μην υπολειπόταν τα 200 χιλ. ευρώ ή να μην υπερέβαινε τα 20 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 88 περίπου εκατ. ευρώ.

Η επιχορήγηση των σχεδίων φτάνει μέχρι το 40% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2002.

Πρόγραμμα 'Δικτυωθείτε'

Το 'Δικτυωθείτε' αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει σκοπό την εξοικείωση 50.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με την ψηφιακή οικονομία , την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο , και γενικότερα, την παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, δηλαδή και στις 13 περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα 2000-2003, έχει δε συνολικό προϋπολογισμό 117,4 εκατ. ευρώ (40 δισ. δρχ).

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'. Η εκπαιδευτική στήριξη του προγράμματος χρηματοδοτείται από το μέτρο 8.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' του Υπουργείου Ανάπτυξης.