Ενίσχυση του ΕΥΡΗΚΑ στον ΕΧΕ και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για δραστηριότητες Ε&ΤΑ

27.06.2003

Κατά τη διάρκεια της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης του ΕΥΡΗΚΑ στην Αθήνα (23-24 Μαϊου 2002) πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις εργασίας για το ρόλο του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) και για τη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ). Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα αυτών των συναντήσεων.

Το ΕΥΡΗΚΑ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία και θεμελίωση του ΕΧΕ. Μπορεί επίσης να συμμετέχει στη ανάπτυξη, αξιολόγηση και χρηματοδότηση κοινών έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, σε συνέργεια με το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Κοινότητας. Τέλος πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του προς μια στενότερη δικτύωση με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς , σε τομείς όπως είναι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικοί πόροι) και τα δίκτυα ενημέρωσης και πληροφόρησης (συνεργασία με τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας) .

Οι παραπάνω συνεργασίες του ΕΥΡΗΚΑ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

  • Κοινή αξιολόγηση έργων που ενδιαφέρουν τόσο το ΕΥΡΗΚΑ όσο και το Πρόγραμμα Πλαίσιο.
  • Κοινή υποστήριξη μεγάλων έργων κοινού ενδιαφέροντος . Για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Πλαίσιο θα μπορούσε να καλύπτει τη βασική ανταγωνιστική έρευνα τέτοιων έργων, το EΥΡΗΚΑ θα μπορούσε να καλύπτει με ερευνητικά θέματα περισσότερο στοχευμένα στην αγορά, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο παραπάνω δομές, παρέχοντας πιθανή χρηματοδότηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Kινητοποίηση των υφιστάμενων σχημάτων εξασφάλισης δανεισμού (ή άλλων μηχανισμών) σε εθνικό επίπεδο , με σημαντική τη συμβολή του ΕΥΡΗΚΑ που θα  κατευθύνει αυτά τα σχήματα σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΓΕΤ έχει ήδη ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 'Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα' (καταληκτική ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2002), το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' και υποστηρίζει το ΕΥΡΗΚΑ, με προϋπολογισμό για τη φάση αυτή 5.280.000 ευρώ. Η υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε έργα ΕΥΡΗΚΑ αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας σε αριθμό έργων, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας.

Η ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα ΕΥΡΗΚΑ για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων ή την ανάπτυξη spin off δραστηριοτήτων παραμένει πρωταρχικός στόχος του ΕΥΡΗΚΑ και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι προσπάθειες της ελληνικής προεδρίας. Καθίσταται δε ακόμη πιο απαραίτητη στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), δεδομένου ότι το πιο σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξή τους είναι η έλλειψη κεφαλαίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΥΡΗΚΑ επιδιώκει:

  • να εξασφαλίσει μια πιο ουσιαστική ροή πληροφόρησης για τα αποτέλεσματα του ΕΥΡΗΚΑ, προς τους ιδιώτες επενδυτές
  • να εναρμονίσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και να επιβραβεύσει τα επιτυχημένα αποτελέσματα, ώστε να διευκολύνει τους ιδιώτες επενδυτές να εντοπίσουν τα περισσότερο υποσχόμενα έργα
  • να εφαρμόσει μια πιο επιθετική πολιτική μάρκετινγκ , κυρίως μέσω του Διαδικτύου, παρέχοντας πληροφόρηση για τα επιτυχημένα έργα ΕΥΡΗΚΑ.

Δείτε ακόμη
- Τo EΥΡΗΚΑ ενθαρρύνει τις συνεργασίες για έργα έρευνας & ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας