Πρόγραμμα 'Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα'

27.06.2003

Ενα νέο πρόγραμμα με τίτλο  'Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα'   ανατέθηκε πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), μετά από ανοικτό διαγωνισμό, σε κοινοπραξία φορέων, η οποία αποτελείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις Εταιρείες Logotech AE και Κ-ΝΕΤ ΑΕ.

Στόχος του προγράμματος, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ),  είναι η διερεύνηση του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα του ρόλου που αναμένεται να διαδραματίσουν η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία στη διαμόρφωση του μέλλοντος αυτού, θέτοντας ως ζητούμενο την επίτευξη της Ελληνικής εκδοχής της 'Κοινωνίας της Γνώσης.' Ως χρονικοί ορίζοντες της συγκεκριμένης τεχνολογικής 'προοπτικής διερεύνησης' ( Technology Foresight) έχουν τεθεί τα έτη 2015 και 2021.

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σεναρίων, τόσο συνολικά από τη Συντονιστική Ομάδα Έργου (ΣΟΕ) που αποτελείται από στελέχη των φορέων της κοινοπραξίας, όσο και στο επίπεδο θεματικών περιοχών, με τη βοήθεια αντίστοιχων θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΟΕ). Οι ΟΕ θα συγκροτηθούν από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη του ακαδημαϊκού χώρου, ερευνητές, εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, στελέχη του δημόσιου τομέα και μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπους επιμελητηρίων και άλλα πρόσωπα σχετικά με το αντικείμενο της κάθε ΟΕ. Σημειώνεται ότι τα Μέλη των ΟΕ θα συμμετέχουν σε αυτές ως πρόσωπα και όχι ως εκπρόσωποι φορέων και ομάδων.

Συνολικά, προβλέπεται η συγκρότηση των εξής ένδεκα (11) θεματικών ΟΕ με 12 μέλη κατά μέσον όρο η κάθε μία:

 1. Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία (περιλαμβάνονται: τρόφιμα, γεωργική παραγωγή, υδατοκαλλιέργειες).
 2. Βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση (με έμφαση στις νέες μορφές οργάνωσης επιχειρήσεων και εργασίας).
 3. Ενέργεια (με έμφαση στις κύριες και εναλλακτικές πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας).
 4. Πληροφορική, επικοινωνίες και ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business).
 5. Μεταφορές (εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες, με έμφαση στις σχέσεις τους με παράγοντες όπως το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής και οι οικονομική δραστηριότητα.
 6. Περιβάλλον (με έμφαση σε θέματα προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης).
 7. Υγεία και ποιότητα ζωής.
 8. Τουρισμός και πολιτισμός .
 9. Διακυβέρνηση και e-government .
 10. Υλικά (με έμφαση στην επίδραση και το ρόλο των νέων υλικών στους διάφορους τομείς της βιομηχανίας και της οικονομίας.
 11. Βιοτεχνολογία .

Οι εργασίες των ΟΕ αναμένεται να αρχίσουν αμέσως μετά τη συγκρότησή τους ( Απρίλιος 2002) και να διαρκέσουν επί 18 μήνες.  Όλα τα έξοδα (μετακινήσεων, οργάνωσης, διεξαγωγής κ.α.) των συναντήσεων αυτών και των άλλων προβλεπομένων εκδηλώσεων όπου θα συμμετάσχουν τα Μέλη των ΟΕ θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος (δεν προβλέπεται αμοιβή των Μελών των ΟΕ).

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις ΟΕ θα πρέπει να αποστείλουν προς τη Γραμματεία του Έργου ταχυδρομικά, με fax ή e-mail (στοιχεία επικοινωνίας δίδονται κατωτέρω) απλή αίτηση, όπου θα αναφέρεται η συγκεκριμένη ΟΕ στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, καθώς και Βιογραφικό Σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η σχέση τους με το αντίστοιχο αντικείμενο. Είναι δυνατή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία ΟΕ, αλλά ο/η κάθε ενδιαφερομένος/-η που θα επιλεγεί θα συμμετέχει μόνο σε μία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2002
(Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου).

Πληροφορίες
- ΓΓΕΤ: Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, fax: 010 7711427,
   κ. Ν. Κωνσταντόπουλος, τηλ. : 010 7711419, e-mail: nkon@gsrt.gr
    κ. Β. Λαοπόδης, τηλ. : 010 7714462, e-mail: vassilios.laopodis@gsrt.gr
    http://www.gsrt.gr
- Γραμματεία Προοπτικής Διερεύνησης: Λ. Κηφισίας 220, 152 31 Χαλάνδρι,
τηλ.: 010 6777805, fax: 010 6777231, e-mail: foresight@logotech.gr

Αποστολή αιτήσεων
Γραμματεία Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης
Τ.Θ. 65058 154 01 Ψυχικό, Αθήνα
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: foresight@logotech.gr