Περισσότερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ευρωπαϊκής έρευνας και έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζήτησε η Ελλάδα στο άτυπο Συμβούλιο Έρευνας

04.02.2002

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης για την Ερευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) και η βελτίωσή τους, η κινητικότητα των Ευρωπαίων ερευνητών ως μέσου ανάπτυξης της Ε&ΤΑ στο εσωτερικό της ΕΕ, η τόνωση της αγοράς κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και τα πνευματικά δικαιώματα αποτέλεσαν ορισμένα από τα κεντρικά θέματα που απασχόλησαν το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Βιομηχανίας και Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2002 στην πόλη Χερώνα της Ισπανίας.

Εκπροσωπώντας την ελληνική πλευρά, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλος τόνισε ότι το γραμμικό μοντέλο της σχέσης έρευνας- οικονομίας (βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) δεν εξυπηρετεί τις σύγχρονες απαιτήσεις. Κατά την ελληνική άποψη, απαιτείται  περισσότερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, την προώθηση της διασύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την αξιοποίηση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η διαφοροποίηση του ύψους της επιχορήγησης ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθούν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της κινητικότητας των ερευνητών, ο κ. Τσοχατζόπουλος εξέφρασε την ελληνική υποστήριξη προς τις δράσεις κινητικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και προς τις προσπάθειες για την επέκταση της κινητικότητας όχι μόνον στις υπό διεύρυνση αλλά και στις τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δημιουργούν θετικές συνέργιες στο εσωτερικό της ΕΕ. Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε την ανάγκη σχεδιασμού δράσεων για την κάθετη κινητικότητα μεταξύ του ερευνητικού και του παραγωγικού πόλου, με συνεχή και αμφίδρομη ανταλλαγή εργαζομένων, κοινά ερευνητικά προγράμματα, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ερευνητών σε επιχειρήσεις κλπ.

Οσον αφορά το θέμα της κινητοποίησης πόρων για επενδύσεις υψηλού κινδύνου , ο κ. Τσοχατζόπουλος αναφέρθηκε στην υστέρηση της Ευρώπης στο ζήτημα αυτό σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και, ειδικότερα, στα προβλήματα πρόσβασης σε πόρους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη φάση εκκίνησης. Κατά τον ίδιο, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μηχανισμών κάλυψης των αδυναμιών που εμφανίζει η χρηματοπιστωτική αγορά στα θέματα στήριξης της καινοτομίας, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ιδιωτικό τομέα και με απώτερο στόχο την τόνωση της σχετικής αγοράς.

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης εξέφρασε τον ελληνικό προβληματισμό για τις πρακτικές προστασίας των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ζήτησε να δοθεί περισσότερη έμφαση στα θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας .