Πανευρωπαϊκή διάκριση για το e-Business Forum

Ανάμεσα στις πέντε καλύτερες, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρακτικές διαμόρφωσης πολιτικής για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αξιολογήθηκε ο ελληνικός μηχανισμός διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, το e-Business Forum, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ' Benchmarking of national and regional e-business policies for SMEs' που κάλυψε τις πολιτικές και τα μέτρα που προωθούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, μελετήθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν, τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, περισσότερες από εκατό πρακτικές που εφήρμοσαν διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μεταξύ αυτών, επελέγησαν ως καλύτερες οι δεκαοκτώ και, ειδικότερα, στο θέμα της διαμόρφωσης πολιτικής για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, οι πέντε, μεταξύ των οποίων και το e-Business Forum.

Η όλη διαδικασία αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών εντάσσεται στην παρακολούθηση των στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο της Λισσαβόνας για την ταχύτερη μετάβαση της Ευρώπης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου είχε τονιστεί ιδιαίτερα ότι, προκειμένου να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, δεν αρκεί να προχωρήσουν ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τμήματα έρευνας-τεχνολογίας και παράγουν τεχνολογία, ή ορισμένα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια, αλλά να εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες ο μεγάλος πληθυσμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, υπάρχουν περισσότερες από είκοσι εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν 600 με 700 χιλιάδες επιχειρήσεις.

Το e-Business Forum δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) τον Ιούλιο του 2000 και θα μπορούσε να οριστεί ως η 'σύνοδος' του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας' και το διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας, λόγω της μεγάλης συμβολής του στη διάδοση του Διαδικτύου στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.

Στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής και συμβουλευτικής αρμοδιότητάς του, το e-Business Forum συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο εκπροσώπους των επιχειρήσεων, της γνώσης και της έρευνας, της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικών συνδέσμων, οι οποίοι προσφέρουν τη συλλογική εμπειρία τους για μια σειρά σημαντικά θέματα, ακολουθώντας μια διαδικασία που λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα.

Κεντρικό όργανο είναι η ολομέλεια του forum, η οποία συνέρχεται με την ευκαιρία σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως οι συζητήσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας' του ΥΠΑΝ ή το πρόγραμμα 'Δικτυωθείτε '.

Παράλληλα, το e-Business Forum εκπονεί και ορισμένες έρευνες σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθώντας την πορεία των νέων τεχνολογιών στη χώρα. Η μια έρευνα αφορά το γενικό πληθυσμό, σε ένα δείγμα 6.500 χρηστών, και παρακολουθεί τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου στην Ελλάδα. Μια δεύτερη έρευνα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματοποιείται σε ένα δείγμα 1.800 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Τέλος, μια ακόμη έρευνα, η οποία διεξάγεται αυτή την περίοδο και τα αποτελέσματά της αναμένονται σύντομα, αφορά τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Μέσα από τις συγκεκριμένες έρευνες, προκύπτει μια εικόνα για την κατάσταση της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα, ποιος είναι ο βαθμός χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής-επικοινωνιών, αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αν υπάρχουν περιφερειακά ή ψηφιακά χάσματα κλπ.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το συνολικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις παραπάνω έρευνες είναι ότι, το πρόβλημα της χαμηλής διείσδυσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα είναι περισσότερο ζήτημα κουλτούρας παρά κόστους. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαπιστώνεται μια τομή μεταξύ των επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερα από πέντε άτομα και αυτών που απασχολούν πάνω από δέκα άτομα.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν επιδόσεις που βρίσκονται,  κατ ''αρχάς,  κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Βέβαια, ακόμη η χρήση, σε μεγάλο βαθμό, έχει ως σκοπό την εποικοινωνία, την έρευνα κλπ. Δεν έχει δηλαδή αναπτυχθεί σημαντικά ο τομέας των συναλλαγών, κάτι που ωστόσο παρατηρείται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις απέχουν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως συμβαίνει επίσης και με τους χρήστες στις ηλικίες πάνω από 40 ετών, τον πληθυσμό με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τους απασχολούμενους στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.