Πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ: Δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

27.06.2003

Επιχειρηματικές προσπάθειες σε αρχική ή προχωρημένη φάση που αναλαμβάνουν ερευνητές και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ε&ΤΑ υποστηρίζει το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ (εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης -spin off), στο πλαίσιο του οποίου η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 14/05/01.

Το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ στοχεύει να ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές προσπάθειες από πλευράς ερευνητών και ερευνητικών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να λυθεί η υστέρηση που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, όσον αφορά τη οικονομική εκμετάλλευση της έρευνας. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα αφορούν τη δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin off) από ερευνητές ή ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η συνολική προσπάθεια αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη περίπου 1000 προσπαθειών για τη φάση προετοιμασίας της επένδυσης (Α΄Φάση), από τις οποίες εκτιμάται ότι θα προκύψουν περίπου 100 τεχνοβλαστοί και θα δημιουργηθούν πάνω από 1000 νέες θέσεις εργασίας. Εξάλλου, σημαντικές είναι και οι προσδοκίες στο επίπεδο των συμφωνιών εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων. 

Το πλέγμα των δράσεων που περιλαμβάνει το ΠΡΑΞΕ καλύπτει όλη τη φάση ζωής μιας νέας επιχείρησης, τόσο στη φάση της προετοιμασίας της επένδυσης όσο και στο δεύτερο στάδιο την εκκίνησης και της έναρξης δραστηριότητας. Με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή, οι διαδικασίες εισόδου στο πρόγραμμα έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατόν, αλλά παράλληλα  προβλέπεται λεπτομερής έλεγχος και αξιολόγηση των παραδοτέων σε κάθε φάση. 

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού, προβλέπεται και η δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης, με την επωνυμία 'Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας ΑΕ', το οποίο θα καλύπτει το κενό που αφήνει η αρνητική διάθεση των χρηματοπιστωτικών τομέων όσον αφορά τη χρηματοδοτική υποστήριξη παρόμοιων προσπαθειών. 

Τέλος, στο πλέγμα των υποστηρικτικών δράσεων περιλαμβάνεται η σύνδεση των τεχνοβλαστών που θα προκύψουν με το πανευρωπαϊκό δίκτυο EUREKA για τη βιομηχανική Ε&ΤΑ, στοιχείο ουσιαστικό για την θετική εξέλιξη της προσπάθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΡΑΞΕ καθώς και τα έντυπα υποβολής μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό κόμβο της ΓΓΕΤ

Μάθετε Περισσότερα

  • Subdocument