Νέος διαδικτυακός κόμβος από το ΕΚΤ και την CORDIS για την έρευνα και την καινοτομία

Eνας νέος διαδικτυακός κόμβος έρχεται να ενισχύσει την ελληνική παρουσία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρόκειται για τον ελληνικό κόμβο της CORDIS (www.cordis.lu/greece), ο οποίος αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την CORDIS (Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέματα ''Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Θα αποτελέσει δε τη βάση για τον αντίστοιχο κόμβο που θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α'' εξάμηνο του 2003.

Στόχος του ελληνικού κόμβου της CORDIS, o oποίος διατίθεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, είναι η καλύτερη ενημέρωση, επικοινωνία και συνεργασία της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πέντε βασικές ενότητες του κόμβου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας. Στην πρώτη ενότητα ' Νέα' παρουσιάζονται, σε τακτική βάση, οι τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας - νέα, εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, κλπ.), συνεντεύξεις. Επίσης, επιλεγμένα θέματα στο προσκήνιο όπως νέες τεχνολογίες, επιτυχημένες συνεργασίες και παρουσιάσεις ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.

Το ελληνικό ερευνητικό σύστημα, οι πολιτικές, τα εθνικά προγράμματα και στατιστικοί δείκτες Επιστήμης και Τεχνολογίας παρουσιάζονται στη δεύτερη ενότητα 'Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα '. Επίσης, παρουσιάζονται οι φορείς που αναπτύσσουν πολιτικές και δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας.

'Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Ε&ΤΑ ' είναι ο τίτλος της τρίτης ενότητας στην οποία υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ελληνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τα αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα και τις δυνατότητες συμμετοχής στο τρέχον 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα.

Οι θέσεις και οι δραστηριότητες της Ελλάδας όσον αφορά το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002 ?2006) και τον αναπτυσσόμενο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (EΧΕ) είναι το αντικείμενο της τέταρτης ενότητας ' 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας '. Διατίθενται επίσης, προτάσεις και σχόλια σε εθνικό επίπεδο, όπως προκύπτουν από επίσημα κείμενα και ομιλίες.

Τέλος, στην ενότητα ' Σύνδεσμοι' περιλαμβάνονται χρήσιμες πηγές πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, για την Έρευνα, την Τεχνολογία, την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Υποστηρίζοντας τον ελληνικό κόμβο της CORDIS, το ΕΚΤ ενισχύει την παρουσία του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως κύριος φορέας πληροφόρησης και υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε θέματα Ε&ΤΑ και Καινοτομίας.

Πληροφορίες για τον ελληνικό κόμβο της CORDIS:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Μαργαρίτης Προέδρου,
τηλ.: (010) 7273966,
fax: (010) 7246824,
e-mail: cordis@ekt.gr