Αρχισε η αξιολόγηση των προτάσεων για το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ

17.12.2001

Περισσότερες από 150 προτάσεις κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) από ερευνητές και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας για την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΑΞΕ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα') που στοχεύει στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin off).

Η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΡΑΞΕ ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο με καταληκτική προθεσμία τις 14 Νοεμβρίου 2001, με προσδοκίες όχι ιδιαίτερα μεγάλες καθώς επρόκειτο ουσιαστικά για την πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης παρόμοιων δράσεων σε ελληνικό περιβάλλον. Ωστόσο, η ανταπόκριση κρίνεται από την πλευρά της ΓΓΕΤ ως ιδιαίτερα θετική, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το ενδιαφέρον αλλά και τη δυναμική της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας

Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των προτάσεων, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από το δυναμικό της ΓΓΕΤ, θα είναι δυνατή μια αποτίμηση των ποιοτικών στοιχείων της συμμετοχής όσον αφορά τους κλάδους όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, το είδος των ενδιαφερόμενων φορέων και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως έχει ανακοινωθεί από την πλευρά του υπουργείου, μετά την αξιολόγηση και την έναρξη της υλοποίησης των έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης, πρόκειται να ακολουθήσει νέος κύκλος του προγράμματος , με την ανακοίνωση σχετικής προκήρυξης. 

Το πλέγμα των δράσεων που περιλαμβάνει το ΠΡΑΞΕ καλύπτει όλη τη φάση ζωής μιας νέας επιχείρησης, τόσο στη φάση της προετοιμασίας της επένδυσης όσο και στο δεύτερο στάδιο την εκκίνησης και της έναρξης δραστηριότητας. 

ΦΑΣΗ Α'': Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες προετοιμασίας επένδυσης , όπως 
- Τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής, 
- Κατασκευή και τελειοποίηση βιομηχανικού πρωτοτύπου, δοκιμές λειτουργικότητας και επίδειξη, 
- Αναλύσεις, μετρήσεις, 
- Αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος, 
- Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
- Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών αγοράς, μελετών μάρκετινγκ, χρηματο-οικονομικών σχεδίων, 
- Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, και οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβολής και προώθησης, μετακινήσεις και γενικά έξοδα (αναλώσιμα κτλ) που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, 
- Χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και για αγορά από τρίτους τεχνογνωσίας που χρειάζεται για την εκμετάλλευση, για επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, επιλογή τόπου και χώρου εγκατάστασης, εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και για κάθε άλλο θέμα 
συναφές με την εκμετάλλευση της γνώσης 
- Αναζήτηση χρηματο-πιστωτικού φορέα και υποστήριξη της υπογραφής συμφωνίας με χρηματοδότη ή χρηματοδότες, 
- Αποζημίωση όσων ερευνητών / τεχνικών απασχολούνται στις παραπάνω δραστηριότητες, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου της δαπάνης. 

Η διάρκεια των έργων της Φάσης Α'' δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες. Το ύψος της χρηματοδότησης για τη Φάση Α΄ανέρχεται μέχρι του ποσού των 10 εκατ. δρχ, όταν πρόκειται για έργα στους κλάδους της πληροφορικής και των υπηρεσιών, και μέχρι 15 εκατ. δρχ, όταν πρόκειται για έργα σε κλάδους της μεταποίησης. 

ΦΑΣΗ Β'': Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης δραστηριοτήτων . Κατά τη Φάση αυτή του Προγράμματος μπορεί να ενισχυθούν: επενδύσεις σε κτήρια, αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού, άυλες επενδύσεις (αγορά τεχνογνωσίας, υπηρεσίες συμβούλων, κτλ), και μέχρι ποσοστού 50% επί του συνόλου των δαπανών. 

Η μέγιστη επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στο 100% της αντίστοιχης συμμετοχής του χρηματοπιστωτικού φορέα ή και ιδιώτη επενδυτή στο κεφάλαιο του τεχνοβλαστού, με ανώτατο ύψος επιχορήγησης τα 250 εκ. δρχ (734.000 ευρώ). Από το ποσό αυτό αφαιρείται το κονδύλι που έχει διατεθεί κατά την Φάση Α''. Η διάρκεια της Φάσης Β'' δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2 έτη. Με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή, οι διαδικασίες εισόδου στο πρόγραμμα έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατόν, αλλά παράλληλα προβλέπεται λεπτομερής έλεγχος και αξιολόγηση των παραδοτέων σε κάθε φάση. 

Δικαίωμα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης του Προγράμματος είχαν: 

1) Για τη Φάση Α'' 
- Eρευνητές / τεχνικοί που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης. 
- Oργανισμοί παραγωγής γνώσης όπως είναι τα ερευνητικά κέντρα, οι τεχνολογικοί φορείς, τα ανεξάρτητα ινστιτούτα, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. - Eταιρίες διαχείρισης περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

2) Για τη Φάση Β΄
- Eπιχειρήσεις, με μορφή ανωνύμων εταιριών ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης, που έχουν ιδρύσει οι ανωτέρω φορείς με τη συνδρομή τρίτων, όπως χρηματοδοτικών οργανισμών, ιδιωτών επενδυτών, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης, επιχειρήσεων κτλ., με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή των δημοσίων φορέων στο κεφάλαιο του, να μην υπερβαίνει το 50%. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, η συνολική προσπάθεια στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΑΞΕ αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη περίπου 1.000 προσπαθειών για τη φάση προετοιμασίας της επένδυσης (Φάση Α''), από τις οποίες εκτιμάται ότι θα προκύψουν περίπου 100 τεχνοβλαστοί (επιχειρήσεις spin off) και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίας . Εξάλλου, σημαντικές είναι και οι προσδοκίες στο επίπεδο των συμφωνιών εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων.