Η νέα κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για την πολιτική επί των υδάτων

03.07.2001

Με στόχο την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των υδάτων και την αναμόρφωση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Ενωση εξέδωσε και έθεσε σε ισχύ από 22/12/2000, την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 για την πολιτική επί των υδάτων. 

Η Οδηγία 2000/60 αποτέλεσε το θέμα της διημερίδας που διοργάνωσε στην Αθήνα (2-3 Ιουλίου) το Υπουργείο Ανάπτυξης (Δ/νση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων) και στην οποία παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι οικονομικές συνέπειες της Οδηγίες, οι υφιστάμενες διοικητικές δομές, έργα και δίκτυα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, η τιμολογιακή πολιτική της χώρας. 

Από περιβαλλοντικής άποψης, η Οδηγία έχει σκοπό την επίτευξη 'καλής κατάστασης' και την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων (εσωτερικά, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα), ενώ η διαχειριστική προσέγγιση της Οδηγίας - η ολοκληρωμένη υδατική διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού - στοχεύει στη διασφάλιση του πλήρους συντονισμού της υδατικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Η εφαρμογή της Οδηγίας αναμένεται να οδηγήσει στην ορθή προστασία και χρήση, στη μείωση του κόστους επεξεργασίας, στην εκτίμηση της αξίας των επιφανειακών υδάτων και σε μια κατά πολύ περισσότερο συντονισμένη διαχείριση των υδάτων. Απώτερος στόχος της Οδηγίας είναι η διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των υδάτων , κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε επιτευχθεί, δεδομένου ότι οι διάφορες κοινοτικές Οδηγίες επικεντρώνονταν κυρίως στον έλεγχο της ρύπανσης. 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, η Οδηγία καθιερώνει για πρώτη φορά ως μοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων, την ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΠΛΑΠ). Θέτει δε, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων από τα κράτη-μέλη, τα οποία και θα πρέπει να εναρμονίσουν σχετικά την εθνική νομοθεσία τους. 

Τελικός στόχος της Οδηγίας είναι η διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας νερού και επίτευξη 'καλής κατάστασης' όλων των υδάτων μέχρι το 2015 . Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οδηγία αναφέρεται και στην ανάγκη διαμόρφωσης της κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής, με ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στην τιμή του νερού. 

Οσον αφορά την ελληνική νομοθεσία , ο νόμος που θα εναρμονίζεται με την κοινοτική Οδηγία 2000/60 αναμένεται να είναι έτοιμος μέσα στο 2001 και να ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη δημιουργία των φορέων διαχείρισης, τη διοικητική τους διάρθρωση, τις αρχές για την τιμολόγηση του νερού, τη μεθοδολογία για τις μετρήσεις και τον έλεγχο της ποιότητας.