Σχέδιο Νόμου για την έρευνα

19.01.2001

Το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ) δημοσιοποίησε πρόσφατα, Σχέδιο Νόμου με τίτλο 'Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις', ο οποίος τροποποιεί τις διατάξεις του προηγούμενου σχετικού Νόμου 1514/1985 (ΦΕΚ/Α/13), δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στη δημιουργία νέων φορέων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.

Μερικές από τις βασικές διατάξεις/θέματα του νέου Νόμου είναι οι ακόλουθες: 

  • Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ΓΓΕΤ κάθε τρία έτη 
  • Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και αποδοχές διευθυντών και ερευνητικού προσωπικού 
  • Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στη θέση του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας 
  • Συγκρότηση Συνόδου Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ ερευνητικών φορέων και την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης 
  • Ίδρυση 'Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)', ΝΠΙΔ με έδρα την Αθήνα και αποστολή την προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας τόσο στο βιομηχανικό χώρο όσο και στο χώρο των υπηρεσιών 
  • Ίδρυση 'Μουσείου Επιστήμης και Τεχνολογίας', ΝΠΙΔ με έδρα την Αττική και σκοπό την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη διάδοση του τεχνολογικού πολιτισμού 
  • Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με τίτλο 'Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας ΑΕ' (ΚΕΣΥΤ ΑΕ), με έδρα την Αθήνα και σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς τεχνολογικής έντασης και γνώσης που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
  • Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΒΕΤΑ ΑΕ), με τη μορφή εταιρίας χαρτοφυλακίου στην οποία περιέρχονται οι μετοχές που το Δημόσιο έχει στις παρακάτω εταιρείες: ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ, ΕΑΝΤ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, ΕΛΚΑ ΑΕ. 
  • Ίδρυση Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Αμυνας (ΚΕΤΕΘΑ), ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΕΘΑ, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ). 
  • Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΑΕΤ)