'Τρεις ημέρες για την Κοινωνία της Πληροφορίας'

Εκδήλωση με τίτλο 'Τρεις ημέρες για την Κοινωνία της Πληροφορίας' πραγματοποίησαν στις 12-14 Δεκεμβρίου 2000, στην Αθήνα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας' (Γ'' ΚΠΣ), συνολικού κόστους 967,4 δισ. δρχ. (2.839,1 ΜΕΥΡΩ) και συζητήθηκαν οι εμπειρίες και πολιτικές για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συζητήθηκαν αναλυτικά οι δράσεις των θεματικών αξόνων του Προγράμματος 'Παιδεία και Πολιτισμός (143,5 δισ. δρχ.), 'Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής (299,6 δισ. δρχ.), 'Ανάπτυξη και απασχόληση' (307,3 δισ. δρχ.) και Επικοινωνίες (194 δισ. δρχ.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συνεδρία 'Επιχειρήσεις και τεχνολογική ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία'. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Ν. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία (πολίτες, καταναλωτές και επιχειρηματίες) να 'αγκαλιάσει' τις νέες τεχνολογίες, ενώ οι Γενικοί Γραμματείς Βιομηχανίας, Έρευνας & Τεχνολογίας και Εμπορίου αναφέρθηκαν στις επιμέρους δράσεις του Προγράμματος.

Ακολούθησαν εισηγήσεις εκπροσώπων ΕΜΠ, ΙΤΥ, ΟΠΑ, ΣΕΒ, ΕΚΤ, INSEAD, ΣΕΠΕ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικά σημεία των ομιλητών ήταν τα ακόλουθα:

  • στην οικονομία της γνώσης κυριαρχούν τα άυλα στοιχεία,
  • θα πρέπει να υπάρξει εμπορική και επιχειρηματική αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων,
  • θα πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες δράσεις ώστε να αποφευχθεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός/αποκλεισμός,
  • οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους,
  • θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση των νέων επιστημόνων,
  • στην ψηφιακή οικονομία αναδεικνύεται η σημασία των δικτύων,
  • η αναβάθμιση και οι πρωτοβουλίες του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας στον βαλκανικό χώρο, το αναδεικνύουν στη 10 η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέχρι τον Μάρτιο του 2001), ενώ μέχρι το τέλος του 2001 θα είναι ένα από τα 10 καλύτερα δίκτυα στον κόσμο,
  • σε όλα τα έργα θα πρέπει να επιδιώκεται να απομένει και ψηφιακό περιεχόμενο, κατεύθυνση προς την οποία δραστηριοποιείται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,
  • απαιτείται η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα.
'Τρεις ημέρες για της Κοινωνία της Πληροφορίας'
Πρόγραμμα - Εισηγήσεις - Απομαγνητοφωνημένες ομιλίες  
(ελληνικός κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας)
Ψηφιοποιημένο υλικό των ομιλιών
(κόμβος προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας ' (Γ'' ΚΠΣ) (.html) (ελληνικός κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας' (Γ'' ΚΠΣ)  
(.doc) (κόμβος Υπουργείου Ανάπτυξης)

Μάθετε Περισσότερα