Συνεργασία ΕΚΤ και Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Οι δύο φορείς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τον σχεδιασμό συνεργειών με σκοπό την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την τεχνολογική αναβάθμιση των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) υπογράφηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΤ στο Παλαιό Φάληρο μεταξύ της Διευθύντριας του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη, και του Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΚΠΥ, κ. Αναστάσιου Ροζολή.

Επιδιώκοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργειών με σκοπό την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την τεχνολογική αναβάθμιση του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου, οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΚΠΥ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν από το ΕΚΤ υπηρεσίες υψηλής αξίας που αφορούν την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, τη δικτύωση και ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ενίσχυση ψηφιακών και καινοτομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη μέτρηση της καινοτομίας καθώς και τη σύνδεση με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα.

Ενδεικτικά, στο Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι άξονες:

 • Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση των εταιρειών-μελών του ΣΕΚΠΥ σε θεματικές όπως η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά (π.χ. Horizon Europe Cluster 4: Digital, Industry, Space) και εγχώρια χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία. Η ενημέρωση θα λαμβάνει χώρα με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) για επικείμενες προκηρύξεις, παρουσιάσεις σε ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις, σύνταξη επιχειρηματικών προφίλ για την πρόσβαση σε νέες αγορές και την ενεργοποίηση ερευνητικών, τεχνολογικών και βιομηχανικών συνεργασιών μέσω του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network, καθώς και άλλες δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και διαμεσολάβησης.
 • Υποστήριξη συμμετοχής σε εκδηλώσεις διμερών επιχειρηματικών ή ερευνητικών συναντήσεων στο πλαίσιο διεθνών εκδηλώσεων ή και άλλων διαμεσολαβητικών εκδηλώσεων (brokerage events) που υποστηρίζονται από το Enterprise Europe Network, εστιάζοντας στους τομείς της αεροδιαστημικής, των ψηφιακών τεχνολογιών, των τεχνολογιών διπλής χρήσης (dual use) κ.ά.
 • Διάγνωση της καινοτομικής δυναμικής και της ψηφιακής ωριμότητας των εταιρειών-μελών του ΣΕΚΠΥ μέσα από εξειδικευμένα πιστοποιημένα εργαλεία.
 • Χαρτογράφηση και καταγραφή του ερευνητικού, τεχνολογικού και καινοτομικού επιπέδου των εταιρειών-μελών του ΣΕΚΠΥ καθώς και διάγνωση του επιπέδου των (ψηφιακών) ικανοτήτων και δεξιοτήτων του στελεχιακού τους δυναμικού και των εταιρειών συνολικά.

Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) είναι ένας μη  κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο του, αφενός την υποστήριξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών του, και αφετέρου την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας ώστε να καλύψει τις εσωτερικές και διεθνείς ανάγκες στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1982 και σήμερα σχεδόν όλες οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες είναι μέλη του ΣΕΚΠΥ που απασχολούν άμεσα 19.500 άτομα.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες οργανώνονται, λειτουργούν και διαχειρίζονται σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις διαδικασίες που έχουν αξιολογηθεί με επιτυχία από ξένους οργανισμούς και κατασκευαστές οι οποίοι αναλαμβάνουν την άμυνα φόρτο εργασίας. Οι περισσότερες από αυτές καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των συμμαχικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (AQAP) και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Στόχοι του ΣΕΚΠΥ είναι:

 • Η υποβολή εισηγήσεων στις Κυβερνητικές αρχές για τον εθνικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
 • Η συμμετοχή στην διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας στον αμυντικό τομέα.
 • Η διασφάλιση της συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα καθώς και στα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Η συνεργασία με αντίστοιχους συνδέσμους του εξωτερικού με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων βιομηχανικής συνεργασίας.
 • Η εκπροσώπηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις.
 • Η εκπόνηση μελετών σε αντικείμενα αμυντικής βιομηχανίας και εξοπλισμών.
 • Η συμβολή στην προβολή των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών και των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.
 • Η ενημέρωση των μελών επί των εξελίξεων του ελληνικού και διεθνούς αμυντικού περιβάλλοντος.
 • Η υποστήριξη των μελών στην επιτυχία των δραστηριοτήτων τους και στην συνεργασία τους με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλους κρατικούς φορείς.
 • Η οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.
 • Η υποβοήθηση οίκων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για βιομηχανικές συνεργασίες στην ελληνική αμυντική αγορά.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, Εθνικό Σημείο Επαφής για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και ιδρυτικό μέλος της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas.

Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ΕΚΤ:

 • αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση, την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού,
 • παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
 • διεξάγει έρευνες, συλλέγει στοιχεία και παράγει εθνικές στατιστικές σε τομείς της επιστήμης & τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας,
 • αναπτύσσει συστήματα Διακυβέρνησης Δεδομένων που αφορούν το σύστημα έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να ενισχύεται με στοιχεία και τεκμήρια η άσκηση και η αποτίμηση δημόσιων πολιτικών και να υποστηρίζονται αποφάσεις,
 • είναι ο θεσμικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο για την οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών,
 • συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει για περαιτέρω χρήση, ως δημόσια δεδομένα, έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού,
 • παρέχει υπηρεσίες σε πλήθος ελληνικών οργανισμών (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία) για την οργάνωση και διάθεση προτυποποιημένης και έγκριτης πληροφορίας.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΣΕΚΠΥ