Προκηρύχθηκε η δράση για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στις κβαντικές τεχνολογίες μεταξύ Ελλάδας - Ρωσίας

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν έργα στα οποία θα συμμετέχουν ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), επιχειρήσεις και λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).

Από τις 21 Δεκεμβρίου 2016 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας» στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών, που προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  και θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2017. Δικαιούχοι της δράσης είναι ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), επιχειρήσεις και λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).

H θεματική  προτεραιότητα της Δράσης είναι: Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής Key Enabling Technologies (ΚΕT’s) - Κβαντικές Τεχνολογίες, με υποτομείς: Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική & Επικοινωνία, Μεταϋλικά. 

Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, από την ελληνική πλευρά, ανά έργο, μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ.Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της Δράσης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 4 προτάσεις. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στις λιγότερο ανεπτυγμένες, τις περιφέρειες σε μετάβαση και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι η εξής: Αττική (500.000 ευρώ), Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Β. Αιγαίο (500.000 ευρώ), Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα (900.000 ευρώ), Στερεά Ελλάδα (100.000 ευρώ). 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας- Ρωσίας, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως δύο (2) έτη, με δυνατότητα επιμήκυνσης ενός (1) επιπλέον έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των δυο πλευρών. Ως ημερομηνία έναρξης και επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», και συγκεκριμένα στο Θεματικό στόχο 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1b και στον Ειδικό Στόχο: 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση».

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/12/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 21/02/2017 και ώρα 16:00.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο (2) εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στη δράση ήτοι έως και την 16/02/2017 και ώρα 16:00. 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα B’ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:
- Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών,  τηλέφωνο 210 7458187, email: s.dimitropoulou@gsrt.gr,
- Γεωργία Κρανά, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 210 7458099, email: gkr@gsrt.gr.

Εκ μέρους της ρωσικής πλευράς  η ανακοίνωση της προκήρυξης και η ενεργοποίηση της αντίστοιχης πλατφόρμας υποβολής των Προτάσεων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Σημειώνεται ότι πριν λίγους μήνες, την 1η Απριλίου 2016, είχε υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές ευρύτερες συνεργασίες και με την πεποίθηση ότι η επιστήμη μπορεί να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας και μέσο σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των χωρών. To Σύμφωνο υπέγραψαν από την πλευρά της Ρωσίας η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ludmila Ogorodova, και από την ελληνική πλευρά ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, στο πλαίσιο του Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016. 

Η επιλογή των Κβαντικών Τεχνολογιών ως τομέας για τη συνεργασία δεν ήταν τυχαία, καθώς η Ελλάδα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, έχει αναπτύξει διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά έργα αριστείας στον τομέα αυτόν, ο οποίος, ταυτόχρονα, αποτελεί αιχμή για την έρευνα, με ευρύ φάσμα καινοτομικών εφαρμογών. Μερικά παραδείγματα εφαρμογής των Κβαντικών Τεχνολογιών είναι σε συστήματα επόμενης γενιάς του τομέα της πληροφορικής, στην ασφάλεια και την ταχύτητα των τηλεπικοινωνιών, στη βελτίωση της ακρίβειας και ευαισθησίας διαγνωστικών τεχνικών, σε νέα έξυπνα υλικά, στη νανοτεχνολογία, στον καθορισμό προτύπων για το εμπόριο και τη βιομηχανία, στην ιατρική, καθώς και στην πολιτισμική κληρονομιά. Οι τέσσερις θεματικές στις οποίες βασίζεται το Σύμφωνο Συνεργασίας είναι η Κβαντική Νανο-ηλεκτρονική, η Νανοφωτονική, η Κβαντική Πληροφορία-Επικοινωνία και τα Μεταϋλικά, πεδία όπου οι Κβαντικές Τεχνολογίες έχουν αναδείξει ένα σαφές δυναμικό για σημαντικές καινοτόμες εφαρμογές. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας