Πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη νέων ερευνητών από το ΕΣΠΑ

Ως νέοι ερευνητές λογίζονται υποψήφιοι διδάκτορες και άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξης τους σε διδάκτορες.

Ένα νέο πρόγραμμα, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει τους νέους, κυρίως, ερευνητές, με στόχο την ανακοπή του κύματος φυγής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό. Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και απευθύνεται σε ΑΕΙ και Ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο της α' πρόσκλησης, από 19/12/2016 έως 01/03/2017.

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο της δράσης "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την πρώτη πρόσκληση, η οποία ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), ανέρχεται συνολικά σε 14 εκατ. ευρώ .

Σημειώνεται ότι κάθε «Ερευνητική Ομάδα» θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 3 άτομα «Νέους Ερευνητές» συμπεριλαμβανομένου και του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου». Ως νέοι ερευνητές λογίζονται (α) υποψήφιοι διδάκτορες και β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξης τους σε διδάκτορες. Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της θα είναι 15 μήνες, με δυνατότητα 7μηνης παράτασης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η ανάθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή. Επί πλέον, κάθε πρόταση θα κατατίθεται από ένα μόνο Φορέα Υποδοχής και θα αναφέρεται σε ένα μόνο από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Η Δράση θα ενεργοποιηθεί σε 3 κύκλους και θα διατεθούν περίπου 10.000.000€ σε κάθε κύκλο και συνολικά 30.000.000€. Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, θα χορηγείται ως υποτροφία. Το κόστος κάθε ερευνητικής ομάδας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στις 50.000€. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ΄ αποκοπή ποσό 2.000€ ανά Ερευνητική Ομάδα. 

Στο πλαίσιο κάθε ερευνητικής πρότασης, θα χρηματοδοτηθούν και συνοδευτικές δράσεις (συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, δαπάνες δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά, εγγραφή σε συνέδρια, προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, μικροεξοπλισμοί, δημοσιότητα κλπ.). 

Τρόπος υποβολής προτάσεων

Οι ωφελούμενοι (ερευνητές) θα υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στον οικείο ΕΛΚΕ, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλλει τις προτάσεις στην ΕΥΔ. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» στη διεύθυνση Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10.00 – 16.00, από τις 19/12/2016 έως την 01/03/2017 . Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και  αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες-ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε αποκλειστικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ