Προδημοσίευση της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες, ύψους 8,5 εκατ. ευρώ

Στόχος της προκήρυξης (υποβολή αιτήσεων 1-30 Νοεμβρίου) είναι η υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.

Οι πρώτες υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες προκηρύσσονται την 1η Νοεμβρίου 2016 από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του ΕΛΙΔΕΚ για τη χρηματοδότηση υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως 30 Νοεμβρίου 2016. 

Στόχος της προκήρυξης, η διαχείριση της οποίας θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΓΕΤ, είναι η υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) θα είναι έως 3 έτη. 

Οι συνολικά ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση, σε αυτή την πρώτη προκήρυξη, υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον 265 υποψήφιοι διδάκτορες. Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000 € και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900€) (το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο και υπόκειται σε παρακράτηση 3,6% -χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου- υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου). Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 3 έτη.

Όπως επισημαίνεται στην προδημοσίευση της προκήρυξης, κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, οι συνολικές αμοιβές του υπ. διδάκτορα από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000€ ανά έτος.

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ' επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:  Α. Φυσικές Επιστήμες, Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Γ. Επιστήμες Ζωής, Δ. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες .

Περισσότερες πληροφορίες (προϋποθέσεις συμμετοχής, υποβολή αιτήσεων, διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων)  σχετικά με την αναμενόμενη προκήρυξη αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (τηλ.: 213 1300000).

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες: http://www.gsrt.gr και http://ereuna.minedu.gov.gr.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:
• Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος
• Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων.
• Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 7 έτη από τη λήψη του βασικού τίτλου  σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
• Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
• Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
• Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα  πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τον υποψήφιο διδάκτορα ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr).

Η φόρμα υποβολής θα αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα: Στο Τμήμα Α αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, και ειδικότερα: ο τίτλος, η επιστημονική περιοχή και σύνοψη (abstract) του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής, Συνοδευτική Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αιτούμενη διάρκεια χρηματοδότησης (έως 36 μήνες).

Στο Τμήμα Β αναφέρονται τα στοιχεία του υποψήφιου διδάκτορα, και ειδικότερα: Γενικά στοιχεία υποψηφίου, Βιογραφικό, Τίτλος και βαθμός πτυχίου (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός βασικά πτυχία, δηλώνεται το πτυχίο που είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής), Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, Στοιχεία (Όνομα, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστατικές επιστολές.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. Οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί  στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα είναι από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016. 

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) αποτελούμενες από 3 έως 5 μέλη, οι οποίες θα ορισθούν για κάθε μία από τις Επιστημονικές Περιοχές της προκήρυξης. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ.

Η αρχική κατανομή των αιτήσεων στις ΘΕ θα βασιστεί στη σχετική δήλωση του Υποψήφιου Διδάκτορα για την Επιστημονική Περιοχή της διδακτορικής διατριβής κατά την υποβολή της πρότασης. Ωστόσο, η αρχική αυτή κατανομή μπορεί να αναθεωρηθεί αν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο της εμπίπτει σε διαφορετική επιστημονική περιοχή από την αρχικά δηλωθείσα.

Στην περίπτωση προτάσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα, ο ΥΔ μπορεί να προτείνει ένα «πρωτεύον» και ένα «δευτερεύον» επιστημονικό πεδίο. Η ΘΕ που αντιστοιχεί στο «πρωτεύον» επιστημονικό πεδίο μπορεί να ζητήσει πρόσθετες εκθέσεις αξιολόγησης από ειδικούς-μέλη άλλων ΘΕ.

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία είναι οι 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής  βαθμολογίας). Οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 60 μονάδων αποκλείονται από την χρηματοδότηση. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων αφορούν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Βαθμός πτυχίου, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και το προφίλ του υποψηφίου (στην αξιολόγηση του κριτηρίου συνεκτιμάται η συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος, το βιογραφικό, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν το επιστημονικό υπόβαθρο του υποψηφίου).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, πέραν της πρώτης προκήρυξης που προγραμματίζεται να δημοσιευτεί την 1η Νοεμβρίου 2016, μια δεύτερη προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Σημειώνεται ότι στις 17 και 18 Οκτωβρίου συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις». Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΕΛΙΔΕΚ ιδρύεται από την ελληνική κυβέρνηση και βασίζεται για το διάστημα 2016-2020, σε κεφάλαια συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, τα 180 εκατ. ευρώ προέρχονται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, και τα 60 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Σκοπός του ιδρύματος είναι, σε πρώτη φάση, η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την υποστήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας που διεξάγονται στη χώρα. Δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων θα είναι οι δημόσιοι ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας.

Η συμφωνία χρηματοδότησης της έρευνας συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία, μέσω του ΕΛΙΔΕΚ, υπεγράφη στις 15 Ιουλίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας