Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158667

07.03.2023 έως 17.03.2023

Αντικείμενο Σύμβασης: Υλοποίηση Μετρήσεων και Ανάλυση Δεδομένων Διοικητικών Βαρών – Μέλος Ομάδας Έργου Εκτελεστικού Μηχανισμού

Κωδικός: ΤΑ01/ΣΕΟΧ02 & ΤΑ01/ΣΕΟΧ03

Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2024

Ειδικότητα: ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικού

Αριθμός Συνεργατών: 2

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 (17.03.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.