Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022


Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022

Περίληψη

Η Στρατηγική της περιόδου 2016-2022 φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη γενική κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί το ΕΚΤ στο διάστημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, όπως αυτό έχει αποτιμηθεί με δείκτες και στοιχεία που έχουν περιληφθεί στο Ανανεωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της περιόδου 2016-2018, καθώς και σε πλήθος από μελέτες, εκθέσεις και άλλα κείμενα που αποτυπώνουν λεπτομερώς την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες, τις διαθέσιμες υποδομές εθνικής εμβέλειας, τις σχέσεις του με τις κοινότητες στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, τη θέση του στο ελληνικό οικοσύστημα ΕΤΑΚ, καθώς και στοιχεία από την πορεία των ελληνικών οργανισμών με τους οποίους έχει συνέργειες, και αφετέρου, τη διεθνή κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται σε κείμενα πολιτικής διεθνών οργανισμών (ΕΕ, ΟΟΣΑ, UNESCO), διακηρύξεις κρατών που συνυπογράφει η Ελλάδα, και εμβληματικές δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη στρατηγική κατεύθυνση διεθνών φορέων με θεσμικό ρόλο που προσομοιάζει με αυτόν του ΕΚΤ.

Η δημοσιοποίηση της στρατηγικής, εκτός από την ικανοποίηση της υποχρέωσης για την ενημέρωση της εποπτεύουσας αρχής και των θεσμικών και κοινωνικών εταίρων, καλύπτει και την ανάγκη δημιουργίας ενός συνεκτικού κειμένου αναφοράς, περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους προς επίτευξη τα επόμενα χρόνια, θα αξιοποιηθεί για την αναζήτηση χρηματοδότησης από διαθέσιμους αναπτυξιακούς πόρους, καθώς και για τη διαμόρφωση της απαιτούμενης κατανόησης από τα στελέχη και το προσωπικό του ΕΚΤ, ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η αναπτυξιακή πορεία του.

Η Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022 περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού προγραμματισμού ανά πυλώνα δράσης: α) eContent ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες, β) Metrics δείκτες για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, γ) Innovation έρευνα, καινοτομία & επιχειρηματικότητα. Για την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών επιλογών του ΕΚΤ έχει επιλεχθεί να παρουσιαστούν, συνοπτικά, η κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και οι τάσεις σε διεθνές επίπεδο για κάθε έναν από τους πυλώνες δραστηριότητάς. Η παρουσίαση συνοδεύεται από παραπομπές σε βασικά κείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς και σε έννοιες και όρους που αφορούν τις κύριες δράσεις του ΕΚΤ.

Υλοποιώντας πιστά τον οραματικό στόχο της διάχυσης και αξιοποίησης της γνώσης, η στρατηγική του ΕΚΤ ανά πυλώνα δράσης εστιάζει:

  • Στην ποσοτική και ποιοτική αύξηση του έγκριτου ψηφιακού ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου που διατίθεται για χρήση και επανάχρηση από την επιστημονική, ερευνητική, πολιτιστική και επιχειρηματική δραστηριότητα, στη διασφάλιση της μακροχρόνιας διατήρησης των ψηφιοποιημένων και ψηφιακών αρχείων, μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών που ενσωματώνουν νέες ΤΠΕ, και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του στόχου.
  • Στη διαμόρφωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος [πληροφοριακή υποδομή, τεχνογνωσία, διαδικασίες] για τη συλλογή στοιχείων και την παραγωγή εθνικών στατιστικών υψηλής εμπιστοσύνης που καλύπτουν τις υποχρεώσεις της χώρας και αποκρίνονται σε εθνικές στρατηγικές επιλογές, καθώς και την ανάγκη για διεύρυνση της κατανόησης δεικτών ΕΤΑΚ από την ακαδημαϊκή, ερευνητική, επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία.
  • Στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέας γνώσης στην ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα μέσω δράσεων και υπηρεσιών για μεταφορά των αποτελεσμάτων στην κοινωνία και την οικονομία, διάχυση της γνώσης που παράγεται, υποστήριξη της διασύνδεσης και συνεργασίας της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, τόσο εμπειρικά, όσο και στο πλαίσιο καθιερωμένων συναφών θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων.

Επιτελική Σύνοψη της Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Γλώσσα

Ελληνικά

Σελίδες

72

ISBN

978-618-5079-78-9 (print)
978-618-5079-79-6 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2017

Αναφορά

Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2017

Πρόσφατες Εκδόσεις