Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονική Μάθηση: δύο νέα προγράμματα της ΓΓΕΤ

Προτάσεις για ερευνητικά και επιδεικτικά έργα στους τομείς του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) και της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) πρόκειται να χρηματοδοτήσει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'.

Οι δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και αρχικής επίδειξης που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2003 και να ενισχύουν τις συμπράξεις επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων, με στόχο :

  • την ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) και Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning),
  • την ανάπτυξη ή/και προσαρμογή τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικής Μάθησης αντίστοιχα.

Η τεχνολογική καινοτομία θα συνίσταται σε ολοκλήρωση τεχνολογιών, υλικού, μεθόδων και προϊόντων, σε ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων υπηρεσιών.

Οι Θεματικές Ενότητες που αφορούν οι προκηρύξεις είναι οι ακόλουθες:

A. Συντονισμένο Πρόγραμμα 'Ηλεκτρονικό Επιχειρείν'

1. Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και components ηλεκτρονικού επιχειρείν για την υιοθέτηση και ολοκλήρωση σύγχρονων επιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών στρατηγικών, π.χ. SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management) κ.λπ. και ολοκλήρωση τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

2. Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eModels) με έμφαση στη δημιουργία Επιχειρηματικών Δικτύων Αξίας (Business Value Networks) και στους Ηλεκτρονικούς Ενδιαμέσους με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως collaboration, value chain integrators, value chain services providers, virtual communities κλπ.

3. Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων φιλικών προς τον απλό χρήστη (με ενσωματωμένη ευφυϊα) για την ταχύτατη και οικονομική ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και την αποδοτικότερη πρόσβαση στην πληροφορία για το ηλεκτρονικό επιχειρείν από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Εδώ μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και έρευνα σχετικά με θέματα ασφάλειας, κρυπτογραφιάς, πιστοποίησης κλπ. που δημιουργούν την υποδομή για ασφαλείς συναλλαγές.

4. Ανάπτυξη επιδεικτικών έργων για την υποστήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία αλλά και τη διάδραση με το επιχειρηματικό περιβάλλον με έμφαση στην επίδειξη καινοτόμων παραδειγμάτων ψηφιακών υπηρεσιών Η-επιχειρείν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πειραματισμό με ολοκληρωμένα επιχειρηματικά περιβάλλοντα με στόχο την αξιολόγηση του μοντέλου.

5. Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή σχετικών μοντέλων για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν με έμφαση στην αγορά εργασίας, στη συμπεριφορά καταναλωτών, στις αλλαγές σε κλάδους, στην ψηφιακή οικονομία κ.λπ.

B. Συντονισμένο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

1. Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών Η-μάθησης
- Τεχνολογίες και υπηρεσίες Η-μάθησης με έμφαση στο ψηφιακό περιεχόμενο
- Τεχνολογικές λύσεις για αντιμετώπιση επιχειρηματικών προβλημάτων π.χ. προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που εντείνονται με την Η-μάθηση
- Τεχνολογίες και υπηρεσίες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο για ειδικές ομάδες πληθυσμού και ΑΜΕΑ

2. Καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
- Πειραματικά σχολικά περιβάλλοντα (νηπιαγωγείο, δημοτικό)
- Υπηρεσίες και προιόντα για εκπαίδευση απο εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις με αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών
- Νέες μορφές χώρων μάθησης με συνδυασμό καινοτόμων εκαπιδευτικών μεθόδων και ψηφιακών μέσων
- Συστήματα διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

3. Λύσεις χαμηλών τεχνολογικά απαιτήσεων
- Συστήματα Η-μάθησης που αξιοποιούν υπάρχοντα υπολογιστικά συστήματα και εκπαιδευτικές υποδομές χαμηλοτέρου επιπέδου προδιαγραφών
- Αξιοποίηση κινητής τηλεφωνίας και τοπικών GSM για δράσεις Η-μάθησης

4. Επιδεικτικά έργα μεγάλης κλίμακας σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και κοινωνίας π.χ. ναυτιλία, πολιτισμός, τουρισμός και υπηρεσίες, μεταποίηση κ.λπ.
- Ανάπτυξη έργων για την υποστήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ στη ψηφιακή οικονομία
- Επίδειξη καινοτόμων παραδειγμάτων ψηφιακών υπηρεσιών Η-μάθησης

5. Καινοτόμες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης για το εργατικό δυναμικό
- Εξ-αποστάσεως υποστήριξη της εκπαίδευσης/κατάρτισης με χρήση διαδραστικών μεθόδων
- Καινοτόμες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων
- Συστήματα διαχείρισης γνώσης και εκπαιδευτικές πύλες ειδικού σκοπού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου, δεν θα πρέπει να είναι κατώτερος από 450.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια των έργων ερευνητικού ή επιδεικτικού χαρακτήρα είναι 18 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην ΓΓΕΤ ορίζεται η 17-2-2003.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους των προσκλήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕΤ:

Γενικές Πληροφορίες
Ε. Δημοπούλου, Τηλ. 210-7752222 εσωτ. 270,
E-mail: edim@gsrt.gr

Πληροφορίες Φυσικού Αντικειμένου:
Γ. Βασιλείου, Tηλ. 210-7752222, εσωτ. 223, E-mail: gvas@gsrt.gr
Β. Λαοπόδης, Τηλ. 210-7752222 εσωτ. 240, Ε-mail: vassilios.laopodis@gsrt.gr