Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού

27.06.2003

Από 5.000 έως 7.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο της μεταποίησης και του τουρισμού, της οποίας η προκήρυξη δημοσιεύεται στον τύπο μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται από 25 Νοεμβρίου 2002 έως 17 Ιανουαρίου 2003 .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργούν μια τριετία, με κύκλο εργασιών για την προηγουμένη τριετία από 73.367 ευρώ έως 7.000.000 ευρώ, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα ακόμη και επιχειρήσεις που είναι υπό ίδρυση. Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ΜΜΕ σε ποσοστό μέχρι και 40% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 58.697 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 440.205 ευρώ. Τα ποσά της ενίσχυσης, ανάλογα με την περιφέρεια και την κατηγορία, στην οποία εντάσσεται η αιτούσα επιχείρηση, κυμαίνονται από 30 μέχρι και 150 χιλιάδες ευρώ .

Οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση αφορούν τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ'' ΚΠΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ, από τα οποία 170 εκατ. θα δοθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κύκλου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτούνται ενέργειες που αφορούν :

στη μεταποίηση

  • τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας, όπως η δημιουργία, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των χώρων παραγωγής ή του εξοπλισμού,
  • την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η μετεγκατάσταση για επιχειρήσεις πού βρίσκονται στον αστικό ιστό και ενοχλούν, η αγορά εξοπλισμού,
  • την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δηλαδή την ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κλπ

και στον τουρισμό

  • τον εκσυγχρονισμό κτιρίων ή υπηρεσιών
  • την ανάπτυξη καινοτομιών
  • την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος θα αναλάβουν 29 τράπεζες που επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτές διαδικασίες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό 1.500 υποκαταστήματα θα αναλάβουν πανελλαδικά την ενημέρωση του κοινού, καθώς και την παραλαβή και πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων.

Ειδικότερα, οι τράπεζες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, θα τις βοηθούν στη συμπλήρωση των αιτήσεων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, θα ελέγχουν το φάκελο και θα αξιολογούν στη συνέχεια την πρόταση, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα στις περιφέρειες που θα εγκρίνουν τις ενισχύσεις.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Στόχος της εμπλοκής των τραπεζών στην υλοποίηση του προγράμματος είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατόν η αξιολόγηση των προτάσεων και να αρχίσει η καταβολή των ενισχύσεων.

Σημειώνεται ότι δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' του υπουργείου Ανάπτυξης. Ήδη, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν εγκριθεί 5.000 προτάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την έρευνα. Για τα ίδια προγράμματα, θα ακολουθήσουν και νέοι κύκλοι προκηρύξεων μέσα στους πρώτους μήνες του 2003, καθώς θεωρήθηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή, και το επίπεδο των προτάσεων που υποβλήθηκαν ήταν γενικά καλό.

Για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών ενισχύσεων που προβλέπει το πρόγραμμα, το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας , κοινοπραξία με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και εταίρους τις κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΑΝΤ ΑΕ, ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στη διαδικασία αναζήτησης και τεχνοδιαγνώσεων, αναδεικνύοντας την καινοτομικότητά τους.

Τα ειδικευμένα στελέχη του ΕΚΤ και των κλαδικών εταιρειών μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των επιλέξιμων ενεργειών που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και γενικότερα στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών παραγωγής κ.ά.