Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου : «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007–2013 της ΓΓΕΚ | GSRI»