Αγάθη Παπανότη

Υπεύθυνη Συγκομιδής Συλλογών και Σημασιολογικών Εμπλουτισμών SearchCulture.gr | ΕΚΤ

Η Αγάθη Παπανότη είναι αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς (Arts and Heritage Management MA). Συνεργάζεται με το ΕΚΤ από το 2007 ως επιστήμονας πληροφόρησης. Εχει εργαστεί στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης και οργάνωσης περιεχομένου του ΕΚΤ και ειδικότερα στην υλοποίηση Ψηφιακών Αποθετηρίων, την ανάπτυξη του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr αλλά και της υποδομής δημοσίευσης σημασιολογικών πόρων  Semantics.gr. Από το 2015 είναι υπεύθυνη εμπλουτισμών του περιεχομένου που συσσωρεύεται στους συσσωρευτές SearchCulture.gr και OpenArchives.gr.

Τα πεδία ενδιαφέροντός της είναι μεταξύ άλλων τα ζητήματα Ανοικτής Πρόσβασης (Open access - ΟΑ), τα Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (LOD), η συγκρότηση και διασύνδεση Θησαυρών και Λεξιλογίων και η τεκμηρίωση πολιτιστικού-αρχειακού υλικού.