Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Ασφάλεια δεδομένων & συστημάτων και νομικά θέματα Πράξης» και κωδικό ΔΣΠΕΚΤ0601

07.03.2023 έως 12.04.2023

Διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016).

Η διακήρυξη, της οποίας αποτελεί το παρόν, αφορά στο Υποέργο 6 της Πράξης αναφορικά με την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των δεδομένων & των συστημάτων, καθώς και τη ρύθμιση νομικών θεμάτων της Πράξης.

Στόχος του υποέργου στο οποίο εντάσσεται η σύμβαση είναι να διερευνήσει με συστηματικό τρόπο και να διευθετήσει τα θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων, των συστημάτων και των υπηρεσιών της Πράξης «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ – Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» και εν γένει να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων σχετικά με τις δράσεις στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η Πράξη.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα κατηγοριοποιούνται στους εξής άξονες παρέμβασης:

  • Άξονας 1: Ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των συστημάτων και δεδομένων του ΕΚΤ.
  • Άξονας 2: Προετοιμασία του ΕΚΤ για πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
  • Άξονας 3: Υπηρεσίες υποστήριξης του ΕΚΤ σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και συστημάτων.

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79417000-0: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας», 72222300-0: «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών», 79410000-1: «Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για επτά (7) μήνες από την υπογραφή της.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 317.708,13 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 256.216,23 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 12.04.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.