Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της μείωσης του κόστους & του χρόνου για τη Δημόσια Διοίκηση, τους πολίτες & επιχειρήσεις λόγω της εισαγωγής της πύλης «gov.gr» & της ένταξης σε αυτή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών», κωδικός: ΤΑ201

03.03.2023 έως 18.03.2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τη διακήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016), για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της μείωσης του κόστους & του χρόνου για τη Δημόσια Διοίκηση, τους πολίτες & επιχειρήσεις λόγω της εισαγωγής της πύλης «gov.gr» & της ένταξης σε αυτή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών», κωδικός: ΤΑ201, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της μείωσης του κόστους & του χρόνου για τη Δημόσια Διοίκηση, τους πολίτες & επιχειρήσεις λόγω της εισαγωγής της πύλης «gov.gr» & της ένταξης σε αυτή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών» (κωδικός ΟΠΣ 5167084).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί προς Δημόσια Διαβούλευση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025929. Η αναρτημένη προς Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξη, μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες» με τη χρήση του μοναδικού κωδικού 23DIAB000025929 και να προβούν σε σχολιασμό σύμφωνα με τους αναρτημένους «Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχόλια, προτάσεις και ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες, και σύμφωνα με τους κάτωθι κανόνες:

  • Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
  • Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  • Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.
  • Απόρριψη σχολίων: Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις θα διαγράφονται από τον διαχειριστή της διαβούλευσης. Επίσης θα διαγράφονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός.
  • Με τη συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση, γίνεται αποδεκτή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του www.promitheus.gov.gr.
  • Στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ άμεσα και αυτόματα υποβάλλονται σχόλια σε μορφή κειμένου που καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης, δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αυτά αφορούν. Τα σχόλια αυτά προωθούνται στην αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τη διαβούλευση.
  • Τα σχόλια μπορούν να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες.

Το ΕΚΤ, ως Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί τη Δημόσια Διαβούλευση, πρέπει να ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που δύναται να συμμετέχουν σε αυτήν για τους ως άνω κανόνες υποβολής σχολίων.

Η διακήρυξη σε pdf.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμη εδώ.