Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΚΤ» και κωδικό 2022/ΕΚΤ10

09.12.2022 έως 05.01.2023

Διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016).

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΚΤ». Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης που θα συναφθεί θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες Ενότητες Εργασίας:

1. Εξειδικευμένες Οικονομικές - Λογιστικές υπηρεσίες

2. Υποστηρικτικές υπηρεσίες Τμήματος Λογιστηρίου

3. Υποστηρικτικές εργασίες στον Προϋπολογισμό - Δημοσιονομική παρακολούθηση & αναφορές

4. Υποστηρικτικές εργασίες στην Οικονομική Παρακολούθηση έργων

5. Υποστηρικτικές εργασίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες» και 79412000-5: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% επί του ποσού της σύμβασης με μέγιστη επιπλέον διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 95.000,00 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 05.01.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.