Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ - Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075083

02.12.2022 έως 12.12.2022

Αντικείμενο Σύμβασης: Επιστήμονας με εμπειρία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και σε χαρτογράφηση Διοικητικών Δεδομένων

Κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ09

Διάρκεια: από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 (12.12.2022).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.