Παράταση Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλούς Διαφύλαξης και Διατήρησης Ψηφιακών Αντικειμένων» και κωδικό ΕΠΣΕΤΑΚ0301

30.03.2022 έως 20.05.2022

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016), μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι να είναι οι υπηρεσίες ανάπτυξης ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, Ασφαλούς Διαφύλαξης και Διατήρησης Ψηφιακών Αρχείων (Digital Asset Management - DAM) το οποίο θα χρησιμοποιείται οριζόντια και θα διαλειτουργεί με όλες τις υποδομές του ΕΚΤ.

Οι ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν μέσω των ακόλουθων Ενοτήτων Εργασίας:

ΕΕ1. Ανάλυση Απαιτήσεων (Μελέτη Εφαρμογής)

ΕΕ2. Υπηρεσίες Υλοποίησης συστήματος

ΕΕ3. Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης

ΕΕ4. Διαχείριση έργου.

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 72262000-9: «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.880,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 162.000,00 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016).

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

«Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ως εξής:

Η παράταση της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 679/30.03.2022 ως άνω Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως 20.05.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η διενέργεια της διαδικασίας με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 20.05.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..

Κατά τα λοιπά, οι όροι του Διαγωνισμού παραμένουν ως έχουν.»

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.