Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Συμβουλευτικές και Μελετητικές Υπηρεσίες» και κωδικό ΔΣΠΕΚΤ0301

29.12.2021 έως 21.01.2022

Διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016).

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι να λειτουργήσει σε συνέργεια με τα Υποέργα 1, 2 και 4 της Πράξης και αφορά σε συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες που καλύπτουν σημαντικές πλευρές για την επιτυχώς ολοκληρωμένη υλοποίηση της. Ο βασικός στόχος είναι η ομαδοποίηση των κοινοτήτων χρηστών της Πράξης και η κατανόηση και καταγραφή των απαιτήσεων και αναγκών τους, ώστε να μεταφρασθούν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν και θα προσφερθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 2 και θα παρασχεθούν με τις ενέργειες που προβλέπονται στο Υποέργο 1 της Πράξης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σύμβασης οι ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν μέσω των ακόλουθων Ενοτήτων Εργασίας:
- ΕΕ1. Ομαδοποίηση των κοινοτήτων χρηστών με σκοπό την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών  – Αποτύπωση των απαιτήσεων/ αναγκών τους – Μεθοδολογία έρευνας
- EE2. Διεξαγωγή έρευνας, ποσοτικής και ποιοτικής, στις κοινότητες χρηστών (2 στάδια – 1ο στάδιο καταγραφή στοχευμένης παροχής υπηρεσιών και 2ο στάδιο αποτίμηση του βαθμού ικανοποίησης τους)
- ΕΕ3. Συνολικός κατάλογος ψηφιακών υπηρεσιών της Πράξης – Αξιολόγηση τους και προτάσεις βελτιστοποίησης/ τροποποίησης τους.
- ΕΕ4. Σχεδιασμός υπηρεσίας "Χρηματιστηρίου Δεδομένων"
- ΕΕ5. Διαχείριση έργου.

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79411100-9: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Business development consultancy services)» και 72221000-0: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δέκα οχτώ (18) μήνες.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 226.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 182.903,23 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 21.01.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.