Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική μοντελοποίηση με εφαρμογές στην έρευνα και την επιχειρησιακή ανάλυση»

08.09.2021 έως 11.10.2021

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική μοντελοποίηση με εφαρμογές στην έρευνα και την επιχειρησιακή ανάλυση».

Η ανωτέρω θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ για την παραγωγή των επίσημων ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων σχετικών στατιστικών δεικτών σε τομείς έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και  ψηφιακής οικονομίας. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει την ικανότητα του ΕΚΤ στις στρατηγικές, επιχειρησιακές και αναπτυξιακές του δράσεις, κατά τις οποίες παράγονται -μέσα από ένα μεθοδολογικά αυστηρό και συνεπές πλαίσιο, και με τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης- δείκτες σχετικοί με την Έρευνα, την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Οικονομία. Στη συνέχεια, οι δείκτες αυτοί αποστέλλονται στη Eurostat, στον ΟΟΣΑ, σε επιλεγμένους φορείς της δημόσιας διοίκησης, καθώς και διατίθενται μέσω του μηχανισμού στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ στην εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα και το ευρύ κοινό, και αξιοποιούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της οικονομίας. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή μεθοδολογίας προηγμένων ποσοτικών τεχνικών ανάλυσης, στατιστικών μοντέλων και στατιστικών εργαλείων πρόβλεψης σε δεδομένα που σχετίζονται με τον κλάδο, τη θεματική περιοχή και τα ζητήματα που αφορούν την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία. Έμφαση δίνεται στη μοντελοποίηση, τη διαχείριση, τη στατιστική ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων, κατά προτίμηση μεγάλης κλίμακας, για την ανάδειξη συσχετισμών που θα δημιουργούν πρόσθετη αξία στα διαθέσιμα δεδομένα, καθώς και στην εφαρμογή και αξιοποίηση αυτών των στατιστικών δεξιοτήτων σε ζητήματα επιχειρησιακής ανάλυσης που αφορούν κλάδους όπως π.χ. ΕΤΑΚ,  ιατρική, βιοστατιστική, οικονομία, ενέργεια.
.
Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/ με κωδικό θέσης APP23476.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr. 

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 08.09.2021 (ΑΔΑ: 6Γ9946ΜΓ35-ΥΓΩ).