Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου

21.07.2021 έως 26.08.2021

Ανακοίνωση Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των υπηρεσιών του.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26.08.2021 και ώρα 11:00 στην έδρα του ΕKT, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, σύμφωνα με τους όρους της από 21.07.2021 και με αρ. πρωτ. 1011 Διακήρυξης και τις διατάξεις των άρθρων 26 έως 37 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) αναλογικά εφαρμοζόμενες.

Το μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον για άλλα τρία (3).

Υποβολή προσφορών έως 26.08.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό αποστέλλεται email στη διεύθυνση: procurement@ekt.gr.