Συνοπτικός Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Ωρίμανσης & Εξειδίκευσης για τη Διακυβέρνηση Δημόσιων Δεδομένων», κωδικός 2021/EKT05

23.03.2021 έως 07.04.2021

Ημερομηνία δημοσίευσης: Τρίτη 23.03.2021
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Τετάρτη 07.04.2021 και ώρα 15:00

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με τίτλο «Υπηρεσίες Ωρίμανσης & Εξειδίκευσης για τη Διακυβέρνηση Δημόσιων Δεδομένων» και κωδικό 2021/EKT05, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016).

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 – ΦΠΑ(24%): € 14.400,00)

CPV: 72221000--0: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Ωρίμανσης & Εξειδίκευσης για τη Διακυβέρνηση Δημόσιων Δεδομένων», είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση δημόσιων και τη διάθεση ανοικτών δεδομένων, με στόχο την παροχή υπηρεσιών προς τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα εντοπίσουν τα επιμέρους θέματα, θα καταγράψουν την παρούσα κατάσταση και τις πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς, ενώ θα προτείνουν πλάνο δράσεων, και θα προσδιορίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την αναβάθμιση της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων.
Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Επισκόπηση της κατάστασης στην Ελλάδα
Ενότητα 2: Αναφορά σε βέλτιστες διεθνείς & ευρωπαϊκές πρακτικές
Ενότητα 3: Προτεινόμενη στρατηγική
Ενότητα 4: Προτεινόμενο σχέδιο δράσης (action plan)

Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού εδώ